Rijksbegroting 2024: WBSO onverminderd belangrijk

“Een sterke economie met groot innoverend vermogen, schept nieuwe mogelijkheden in het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen waar we als land voor staan. Het Nederlandse innovatiebeleid is erop gericht onderzoek en ontwikkeling breed te stimuleren, […] de WBSO vormt samen met de innovatiebox de basis van het generieke innovatiebeleid.” Dit is de inleidende boodschap van de minister van EZK aan de Tweede Kamer. WBSO en innovatiebox blijven dus belangrijke regelingen voor ondernemend Nederland!

WBSO-budget en parameters voor 2024

Gelijke percentages, hoger budget

Dat de WBSO belangrijk is, blijkt wel uit het feit dat het totale budget voor de WBSO voor 2024 verhoogd is en er een extra verhoging is voor de jaren erna. Het WBSO-budget voor 2024 zou op basis van de begrotingsregels binnen de overheid 1.429 miljoen euro zijn. Om de parameters gelijk te houden aan die van 2023 is het verwachte benodigde budget echter 1.446 miljoen euro. Het kabinet heeft het verschil van 17 miljoen euro extra beschikbaar gesteld, zodat het voordeel voor ondernemers over 2024 gelijk blijft aan 2023. Ook vanaf 2025 heeft het kabinet alvast een extra bedrag van 56 miljoen euro per jaar gereserveerd voor de WBSO. Hiermee wordt het belang aangegeven van de WBSO in het algemeen en een voorspelbaar voordeel vanuit de WBSO in het bijzonder. Voor innovatieve bedrijven is dit goed nieuws!

Voor de volledigheid zijn dit de parameters voor 2024:

 • 32% over de eerste 350.000 euro aan S&O-loonkosten
 • 40% over de eerste 350.000 euro aan S&O-loonkosten voor starters
 • 16% over het resterende bedrag.

Op onze website vindt u een rekentool waarmee u eenvoudig een inschatting maakt van uw WBSO-voordeel in 2024.

Voorspelbare WBSO

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen binnen de WBSO. Dat betekent dat er geen veranderingen zijn in de voorwaarden, de projectsoorten (ontwikkelingsprojecten en technisch wetenschappelijk onderzoek) gelijk blijven en ook de uitsluitingen blijven zoals ze zijn. Een betrouwbare en voorspelbare WBSO dus in 2024.

Evaluatie WBSO

In 2024 vindt er een evaluatie van de WBSO plaats over de periode 2018 tot en met 2022. Deze evaluatie van de regeling vindt elke vijf jaar plaats. De uitkomsten van deze evaluatie wordt aan het eind van 2024 verwacht. Er is aangekondigd dat de effecten van de WBSO op niet-loonkosten (de kosten en uitgaven binnen de WBSO) ook meegenomen kunnen worden. Dit was in de vorige evaluatie door de beperktheid van data niet mogelijk.

Innovatiebox in 2024

Geen nieuws, goed nieuws

Over de innovatiebox in 2024 kunnen we kort en krachtig zijn: er verandert niets. Het kabinet houdt alle parameters gelijk. In 2024:

 • betaalt u 9% vennootschapsbelasting over uw innovatieve winst
 • blijft het vennootschapsbelastingtarief 25,8%.

Dit is goed nieuws en betekent dat de innovatiebox een belangrijke regeling blijft voor ondernemend Nederland!

Overige innovatiesubsidies en -thema’s in 2024

We geven een globaal overzicht van andere interessante innovatiesubsidies en -thema’s die ons opvielen in de rijksbegroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK):

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De regeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) richt zich op het bevorderen van innovatie bij het mkb. Ook stelt de regeling het mkb beter in staat zich via de topsectoren aan te sluiten bij de door de topsectoren opgestelde innovatieagenda’s, het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en de regionale innovatiestrategieën. Evaluatie van de regeling vindt dit jaar nog plaats. Het EZK-budget voor de MIT blijft gelijk in 2024, te weten 44 miljoen euro. De regeling loopt door tot 2029.

PPS-toeslag (privaat-publieke samenwerkingsprojecten)

In 2013 is de PPS-toeslag geïntroduceerd. De toeslag is een generiek vormgegeven instrument. De PPS-toeslag is bedoeld om privaat-publieke samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) te stimuleren. In het najaar van 2023 wordt de PPS-toeslagmodule gewijzigd in de RNES (Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies) en gaat daar verder onder de naam PPS-innovatieregeling. Het budget wordt iets lager in 2024: 194 miljoen euro tegenover 202 miljoen euro in 2023.

Nieuwe technologiestrategie

Het (demissionaire) kabinet heeft in het Coalitieakkoord aangegeven dat het een proactiever industriebeleid wil voeren. Hiervoor lanceert het een nieuwe technologiestrategie in het najaar van 2023. Het doel hiervan is dat beleid en uitvoering zich specifieker richten op een aantal strategische technologieën en waardeketens. Het (nieuwe) kabinet geeft hier in 2024 verder invulling aan.

Toekomstfonds voor economische veiligheid

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat er 100 miljoen beschikbaar komt voor het versterken van de economische veiligheid van Nederland. Het doel van dit nieuwe Toekomstfonds, dat er volgens plan eind 2023 komt, is het beschermen van strategische sectoren en technologieën. Het budget is bestemd voor het in Nederland houden van gevoelige technologieën, innovaties en daaraan gekoppelde ondernemingen en vitale aanbieders. En om ongewenste buitenlandse inmenging in de Nederlandse economie te voorkomen.

Startup en scale-up beleid en mkb-financieringsbeleid

In het nieuwe startup en scale-up beleid blijft Techleap.nl nog tot en met 2026 als een neutrale externe organisatie nodig om het vestigingsklimaat voor startups te versterken. Ondertussen wordt er wel gewerkt aan het structureel inpassen van de taken van Techleap.nl in één of meer publieke en private organisaties, zoals de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en InvestNL.

Voor Nederlandse startups die de potentie hebben om door te groeien naar scale-up draagt het ministerie van EZK 100 miljoen euro bij aan het zogenoemde European Tech Champions Initiative (ETCI). Zo kunnen zij het tekort aan scale-ups inlopen.

Om voor mkb’s de toegang tot financiering te verbeteren, ontwikkelt het ministerie van EZK samen met publieke en private partijen een financieringshub. Ondernemers die op zoek zijn naar financiering kunnen hier terecht voor informatie over financieringsopties en adviesmogelijkheden.

Cybersecurity

Cybersecurity is een essentiële randvoorwaarde voor de Nederlandse digitale economie en de samenleving. Het Cybersecurity Innovation Fund (CIF-NL) stimuleert cybersecurity-innovatie. Ondernemingen en onderzoeksorganisaties komen in aanmerking voor subsidie voor het (door)ontwikkelen van cybersecurity-oplossingen. Een nieuwe aanvraagronde staat open van 2 oktober tot en met 2 november 2023 met een totaalbudget van ongeveer een miljoen euro. Wacht niet af, want first come first serve!

Hoe nu verder?

De komende tijd zullen bovenstaande plannen verder worden uitgewerkt. Belangstellenden die op de hoogte willen blijven, adviseren wij om zich te abonneren op de gratis PNO Subsidieflits. Ook via onze websites houden wij u op de hoogte van nieuwe (of vernieuwde) subsidieregelingen. Heeft u nu al dringende vragen op het gebied van WBSO en innovatie? En kunt u niet wachten? Neem direct contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht. De experts van PNO zijn u graag van dienst!


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement