DKTI-Transport

DKTI-Transport staat voor Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in Transport. Deze subsidie is interessant voor partijen met een goed idee voor een innovatie die bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van CO2 in de transportsector. In maart start een nieuwe aanvraagronde met een subsidiebudget van ruim 30 miljoen euro.

DKTI-Transport

Doel van de DKTI-Transport-subsidie

De transportsector moet schoner en groener worden gemaakt. Om dat proces te versnellen, zijn nieuwe innovaties nodig, gericht op nieuwe uitstoot-verminderende technieken en producten. De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen, testen en in de praktijk demonstreren van innovaties die het beste bijdragen aan deze doelstellingen. Het gaat daarbij met name om:

 • nieuw ontwikkelde emissiearme vervoermiddelen voor goederenvervoer over de weg (zoals brandstofcel-voertuigen, elektrisch vrachtvervoer, of motortechnologie voor schone brandstoffen)
 • de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (zoals waterstof, biobrandstoffen en elektriciteit)
 • innovaties die specifiek zijn gericht op bussen, schepen voor goederenvervoer (zowel binnenvaart als zeevaart), mobiele machines (bijvoorbeeld voor luchthavens) en elektrische tweewielers

Voor wie is de DKTI-Transport interessant?

De subsidie is met name bedoeld voor partijen die werken aan transportinnovaties die voldoen aan de volgende basisvoorwaarden:

 • het gaat om een innovatie die nog niet op de markt is
 • het draait om een transportoplossing die de totale CO2-uitstoot aanzienlijk verlaagt
 • de innovatie is levensvatbaar en bestaat uit een sterke ‘businesscase’
 • de projectfase ligt tussen de ontwikkeling van een prototype en de marktvoorbereiding/demonstratie

Projecttypen en subsidiebedragen

De exacte details van de nieuwe subsidieronde van 2019 zijn nog niet officieel bekend gemaakt. Onder voorbehoud noemen wij hier alvast de verwachte subsidiecategorieën:

 • Haalbaarheidsstudies ter voorbereiding van een experimenteel ontwikkelingsproject. De subsidie vergoedt 50% van de kosten en bedraagt maximaal 50.000 euro per studie.
 • Innovatieclusters. Dit zijn samenwerkingsverbanden rondom gedeelde faciliteiten en sectorgerichte kennisnetwerken. Deze subsidie kan oplopen tot 300.000 euro per cluster
 • Experimentele ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Hierbij gaat het om het bouwen van een prototype, het testen en valideren ervan (‘proof of principle’), pilots en demonstraties. De subsidie kan oplopen tot 500.000 euro per project van maximaal twee jaar.
 • Uitrol van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen. Het gaat hierbij om  cofinanciering voor projecten die al steun ontvangen vanuit een Europees subsidieprogramma, en die kan oplopen tot één miljoen euro per project.
 • Proeftuinen. Dit zijn realistische gebruiksomgevingen waar een nieuwe innovatie voor het eerst in de praktijk wordt toegepast. De subsidie is bedoeld voor gezamenlijke investeringen in vervoersmiddelen of lokale infrastructuur. Indicatief subsidiebedrag: tot twee miljoen euro per samenwerkingsproject.

Timing en budget

Belangstellenden wordt geadviseerd om tijdig te starten met de voorbereiding van hun project en/of consortium. De aanvraagronde van 2019 zal naar verwachting openstaan van eind maart tot begin juni. Het beschikbare subsidiebudget in 2019 bedraagt ruim 30 miljoen euro.

Meer weten?

Bij de vorige DKTI-aanvraagronde (in 2017) zijn 33 projecten gehonoreerd, waaronder 11 proeftuinprojecten en 3 nieuwe innovatieclusters. Zoekt u inspiratie? Lees dan meer over de aanvraag voor het consortium FLEX EV rondom een snellaadplein waarbij PNO was betrokken.
Heeft u plannen die aansluiten op de bovenstaande onderwerpen en wilt u meer weten over de DKTI-Transport-subsidie? Leg uw plan of vraag voor aan de experts van PNO-team Transport.

Stuur ons uw bericht