Oneens met beschikking subsidie? Bezwaar maken kan helpen

Als een subsidieaanvraag wordt afgewezen of bijvoorbeeld kosten niet subsidiabel worden geacht bestaat er een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Wij horen nog wel eens dat aanvragers die moeite niet nemen: “Veel moeite, en het zal toch wel niets uitmaken”. Het tegendeel is waar.

Bezwaar maken beschikking subsidie

Uit ervaring weten wij dat een bezwaarprocedure wel degelijk zin heeft. Het aanvragen van een subsidie is mensenwerk, en het beoordelen ervan ook. Beide partijen zijn specialist op hun vakgebied, maar dat betekent niet automatisch dat de aanvrager en de beoordelaar op één lijn zitten.

Bij de formulering van de aanvraag zijn bepaalde zaken wellicht te simpel voorgesteld. Of de beoordelaar van het bestuursorgaan gaat uit van een ander referentiekader dan de aanvrager. Een goede subsidiejurist kent alle ins en outs van het te subsidiëren traject, kan deze interpreteren in het licht van de aangevraagde subsidie en kan zo de inzichten van de subsidiebeoordelaar verrijken.

Beoordelaar neemt actief deel aan bezwaarprocedure

Bij bezwaar is sprake is van een volledige heroverweging-. Dit houdt in dat een bestuursorgaan aan de hand van het bezwaarschrift moet beoordelen of het bestreden besluit stand kan houden. Hierbij moet een bestuursorgaan een actieve rol aannemen. In de bezwaarprocedure zijn dat ook andere mensen dan de oorspronkelijke beoordelaars. Redenen genoeg dus om een bezwaarprocedure serieus in overweging te nemen.

Hoorzitting belangrijke gelegenheid om argumenten (opnieuw) in te brengen

Er moet goed onderzoek worden gedaan naar de beweegredenen van de bezwaarmaker. Daarom bestaat een bezwaarprocedure uit twee fases:

  1. De schriftelijke fase, waarin de bezwaarmaker aangeeft waarom hij het niet eens is met het besluit en op welke wettelijke gronden hij dat baseert.
  2. De hoorzitting, waarbij de bezwaarmaker nogmaals de gelegenheid krijgt om zijn bezwaar te motiveren. Het bestuursorgaan zal deze bezwaren met een ruime blik moeten bekijken en actief moeten achterhalen wat de redenen zijn van de bezwaarmaker om in bezwaar te gaan.

Ervaren juristen van PNO zijn ook subsidiespecialist

Om een goed resultaat te kunnen behalen, moet een bezwaarprocedure wel goed worden voorbereid. Wij kunnen u daarbij helpen. PNO heeft juristen in dienst die ruime ervaring hebben met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures voor verschillende partijen (overheden, mkb’s en multinationals) bij praktisch alle voorkomende nationale en regionale regelingen. Hierbij kunt u denken aan de WBSO, EIA, SDE++, ESF, Innovatiekredieten, MIT, EFRO en alle EZ-subsidies. Heeft u een verschil van mening met een subsidie-uitvoeringsorgaan of bent u het niet eens met een beschikking voor subsidie? Neem dan eens contact op met een van onze juristen en bespreek de mogelijkheden en kansen van een bezwaarprocedure.