40 miljoen euro voor Bovenlokale Sportinfrastructuur

Om het historisch opgebouwde tekort aan sportinfrastructuur in Vlaanderen te verhelpen werd het Globaal Sportinfrastructuurplan uitgewerkt. Eén van de krachtlijnen uit dit plan is de structurele subsidieregeling voor bovenlokale sportinfrastructuur (BLSI). In 2022 stelt de Vlaamse overheid hiervoor 40 miljoen euro ter beschikking.

Wat houdt de maatregel in?

Concreet biedt het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur een permanent kader waarbij geregeld dossiers voor subsidiëring kunnen ingediend worden door publieke actoren (o.a. gemeentes) en private initiatiefnemers (publiek-private samenwerkingen, sportclubs, federaties, private bedrijven) die investeren in bovenlokale sportinfrastructuur in Vlaanderen.

Vlaanderen subsidieert tot 30% van de sportgerelateerde investeringskosten, met een maximum van 1,35 miljoen euro per project. Het kan gaan om zowel nieuwbouwprojecten als renovaties.

Voorwaarden

Projecten uit alle sportdisciplines maken kans op de subsidie, op voorwaarde dat het globale project een voldoende bovenlokaal karakter heeft. Dit wordt o.a. bepaald door de mate waarin het project unieke of verschillende types sportinfrastructuur aanbiedt, de mogelijkheid biedt om een topsportfunctie te vervullen, optimaal de beschikbare ruimte benut, geclusterd is met andere sportinfrastructuren, en slaapgelegenheid voorziet.

Verder wordt er ook een belangrijke nadruk gelegd op de duurzaamheid en impact van de investeringen op het milieu en de omgeving (efficiënt energieverbruik, openstelling naar een breed publiek, billijke toegangsprijzen, toegankelijkheid, innovatieve karakter, etc.).

Projecten mogen nog niet gestart bij indiening van de aanvraag, moeten binnen de 3,5 jaar na indiening van het subsidiedossier afgerond zijn en moeten een minimale investeringswaarde van 533.403 euro (excl. BTW) aan sportgerelateerde investeringskosten hebben. Ook moet de subsidieaanvrager eigenaar zijn of beschikken over een langdurig zakelijk recht op de grond waarop de sportinfrastructuur wordt gebouwd of gerenoveerd.

Aanvragen voor steun kunnen ten laatste op 30 september 2022 ingediend worden bij  Sport Vlaanderen.

Indien u uw project wilt aftoetsen, kan u altijd vrijblijvend met een van onze experten  afstemmen om zicht te krijgen op de potentiële slaagkansen van een steunaanvraag.