5 miljoen euro beschikbaar in 2020 voor bovenlokale sportinfrastructuur

Om het historisch opgebouwde tekort aan sportinfrastructuur te verhelpen, werd het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen uitgewerkt. Eén van de krachtlijnen uit dit plan is de structurele subsidieregeling voor bovenlokale sportinfrastructuur (BLSI). In 2020 stelt de Vlaamse overheid hiervoor 5 miljoen euro ter beschikking. Dat is minder dan de voorbije jaren (10 miljoen in 2019 en 20 miljoen in 2018 en 2017), maar in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering zijn er vanaf 2021 extra middelen vrijgemaakt voor bovenlokale sportinfrastructuur, waardoor verwacht wordt dat het budget de komende jaren opnieuw zal stijgen.

Wat houdt de maatregel in?

Concreet biedt het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur een permanent kader waarbij jaarlijks dossiers voor subsidiëring kunnen ingediend worden door publieke actoren (o.a. gemeentes) en private initiatiefnemers (publiek-private samenwerkingen, sportclubs, federaties, private bedrijven) van bovenlokale sportinfrastructuur. Vlaanderen subsidieert tot 30% van de sportgerelateerde investeringskosten, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Het kan gaan om zowel nieuwbouwprojecten als renovaties.

Voorwaarden

Projecten uit alle sportdisciplines maken kans op de subsidie, op voorwaarde dat ze een voldoende bovenlokaal karakter hebben. De bovenlokaliteit wordt o.a. bepaald door de mate waarin het project unieke of verschillende types sportinfrastructuur aanbiedt, de mogelijkheid biedt om een topsportfunctie te vervullen, optimaal de beschikbare ruimte benut, geclusterd is met andere sportinfrastructuren, en slaapgelegenheid voorziet.

Verder wordt er ook een belangrijke nadruk gelegd op de duurzaamheid en impact van de investeringen op het milieu en de omgeving (efficiënt energieverbruik, openstelling naar een breed publiek, billijke toegangsprijzen, toegankelijkheid, innovatieve karakter, etc.).

Projecten mogen nog niet gestart op het moment van de aanvraag, moeten binnen de drie jaar na toekenning van de subsidie afgerond zijn en moeten een minimale investeringswaarde van 500.000 euro (excl. BTW) aan sportgerelateerde investeringskosten hebben. Ook moet de subsidieaanvrager eigenaar zijn of beschikken over een langdurig zakelijk recht op de grond waarop de sportinfrastructuur wordt gebouwd of gerenoveerd.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 31 maart 2020.

Meer info of hulp nodig bij het opstellen van een aanvraag? Neem gerust contact op!