Eerste oproep Recyclagehub staat open

De Vlaamse ‘Recyclagehub’ is een nieuwe subsidie voor ondernemingen die willen investeren in het sluiten van materiaalkringlopen. De huidige oproep staat open tot en met 10 december 2021.

Sluiten van materiaalkringlopen

Het doel van de nieuwe steunmaatregel is om Vlaanderen in een versneld tempo om te bouwen tot een belangrijke ‘recyclagehub’ om sneller een circulaire economie te realiseren.

De steun richt zich op kmo’s en grote ondernemingen die substantiële investeringen (minstens € 500 000) willen doen in betere recyclingtechnieken. In deze eerste call is € 15 miljoen steun beschikbaar.

De focus ligt op projecten die afval (zowel lokaal geproduceerd als geïmporteerd), zoals onder andere asbest, matrassen, luiers, textiel, kunststoffen, verpakkingen, … omzetten in grondstoffen. Belangrijk hierbij is dat substantiële milieuwinst gecreëerd wordt in verhouding tot de verleende steun. Milieuwinst kan bestaan uit bijvoorbeeld het reduceren van restafval, ontgiften van de kringloop (bijvoorbeeld asbestvernietiging) of opnieuw gebruiken van recyclaat. De steun wordt alleen toegekend voor recycling van door andere ondernemingen geproduceerd afval. Ook  de verwerking van afval van dochterondernemingen valt buiten de scope van deze steunmaatregel.

Steunbedrag en percentage

De toegekende steun bedraagt maximaal 35 % van de meerkost van de betere of efficiëntere recycling vergeleken met een conventioneel proces, met een maximaal steunbedrag van € 3 miljoen.

Eerste oproep en aanvraagprocedure

OVAM lanceert twee oproepen: één in 2021 en een tweede medio 2022. De aanvraagprocedure loopt als volgt:

  • Indiening en nagaan ontvankelijkheid. Bij het openen van de oproep kunnen kandidaten een elektronische aanvraag indienen met de nodige bijlagen (o.a. milieu-impactanalyse, Do Not Significant Harm-analyse, de begroting van de subsidie, een haalbaarheidsstudie, het projectplan en het financieel plan). OVAM zal nagaan of de projecten ontvankelijk zijn.
  • Evaluatie van de maturiteit, kwaliteit, impact en relevantie van het project. Een jury zal de projecten beoordelen op deze criteria om voor elk project een score te geven op een schaal van 0-100. Projecten met minder dan 50 punten komen niet in aanmerking voor subsidiëring. De overige projecten zullen gerangschikt worden op basis van hun totaalscore.
  • Toekennen subsidie. Afhankelijk van het beschikbare budget zullen de best gerangschikte projecten een subsidie ontvangen.

PNO helpt u graag bij het opstellen van uw subsidiedossier!