Laatste oproep van 2022 voor kmo-groeisubsidie staat open

De derde en laatste oproep van 2022 voor de kmo-groeisubsidie loopt nog tot en met 20 december. Net als in de vorige twee oproepen kunnen dossiers ingediend worden die aansluiten bij één van vier belangrijke maatschappelijke thema’s: digitalisering, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen, en innovatie. Het thema ‘duurzaam en circulair ondernemen’ wordt bij deze oproep wel verruimd in vergelijking met de vorige oproepen.

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee VLAIO kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij een ambitieus groeitraject. De kmo-groeisubsidie geeft steun voor het inkopen van strategisch advies via een externe dienstverlener of voor de aanwerving van een strategisch profiel. Het steunpercentage bedraagt 50% van de advies- en/of loonkost. Kmo’s kunnen maximaal € 50.000 steun ontvangen per groeisubsidie (max. € 25.000 voor extern advies en max. € 25.000 voor de aanwerving van een strategisch profiel). De minimumdrempel voor kosten om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt € 20.000 (excl. btw). De steun wordt beperkt tot één subsidie per onderneming per 36 maanden.

Groeitrajecten moeten aansluiten bij één van de onderstaande vier maatschappelijke thema’s:

  • Digitalisering: Data inzetten om producten, diensten en processen slimmer te maken;
  • Internationalisering: Duurzaam groeien door export;
  • Duurzaam en circulair ondernemen: Natuurlijke grondstoffen reduceren door materialen slim en efficiënt te gebruiken of materialenkringlopen te sluiten;
  • Innovatie: Strategie om innovatieve producten en diensten naar de markt te brengen of innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten.

Nieuw voor deze derde oproep van 2022 is dat het thema ‘duurzaam en circulair ondernemen’ een ruimere invulling krijgt. Tot nu konden alleen bedrijven uit de bouw- of de maakindustrie steun krijgen voor projecten, waarbij ingezet moest worden op circulair ondernemen. Het thema wordt vanaf deze oproep sterk verruimd: naast circulair ondernemen kunnen ook projecten gericht op energietransitie, klimaattransitie, milieu of biodiversiteit gesteund worden. Bovendien is er geen beperking meer qua sector: alle bedrijven kunnen een aanvraag indienen.

Door deze verruiming wil de Vlaamse overheid een extra stimulans geven aan bedrijven om bij te dragen aan het verduurzamen van de Vlaamse economie. Ook de minder energie-intensieve bedrijven moeten immers hun CO2-uitstoot reduceren om de doelstellingen van de Vlaamse Regering voor de reductie van broeikasgasemissies te kunnen realiseren.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op!