Wijzigingen binnen de maatregel Strategische Transformatiesteun (STS)

Wat is Strategische transformatiesteun?

De maatregel ‘Strategische Transformatiesteun’ (STS) is een subsidie voor grote investerings- en/of opleidingsprojecten die een belangrijke transformatie beogen binnen een Vlaamse onderneming. Het kan bv. gaan over investeringen in strategische clusters en leidende fabrieken, investeringen gericht op het ondersteunen van internationale groei van bedrijven in Vlaanderen, of investeringen die de innovatiecapaciteit vergroten, nodig om nieuwe producten, processen of diensten in de markt te brengen. Het is de opvolger van de Strategische Investerings- en Opleidingssteun (SIOS).

Als kmo kan je in het hele Vlaamse gewest zowel investerings- als opleidingssteun aanvragen. Voor grote ondernemingen ligt dit anders: opleidingssteun kan ook steeds aangevraagd worden, maar steun voor investeringen komt enkel in aanmerking wanneer de investeringen plaatsvinden in een regionale steunzone én indien deze gelinkt zijn aan een nieuwe economische activiteit (nieuwe NACE-code of de oprichting van een nieuwe zelfstandig opererende entiteit). De aanvraag moet worden ingediend in de maand voorafgaand aan de maand waarin de investeringen en/of -opleidingen starten.

De basissteun bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen met een maximum van 1 miljoen euro steun. Er kan ook een bonussteun worden toegekend (tot maximaal 1,25 miljoen euro steun), afhankelijk van de toename in werkgelegenheid gelinkt aan de transformatie. Onder specifieke voorwaarden en bij een duidelijk superstrategisch karakter van het project kan de overheid uitzonderlijk ook grotere bedragen uitkeren.

Wat verandert er in 2019?

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen in 2019 binnen de STS-maatregel voor u samengevat:

  • De beperking op het maximaal indienen van één dossier per jaar wordt opgeheven. Zo kunnen ondernemingen per kalenderjaar meerdere dossiers indienen. Deze moeten echter steeds gelinkt zijn aan verschillende transformatieprojecten.
  • Net als voorheen mogen aanvragende onderneming(en) geen ‘onderneming in moeilijkheden’ zijn. Vroeger moest hier echter aan voldaan zijn op de indieningsdatum van het dossier. Nu zal die beoordeling gebeuren op de datum van steuntoekenning. Zo wordt er naar de meest actuele financiële situatie van de onderneming gekeken bij de beoordeling van dit criterium.
  • De voorwaarde voor het halen van een minimale drempelwaarde m.b.t. de solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s van een onderneming, inclusief het aantonen van een duidelijk verbetertraject hieromtrent, wordt opgeheven.

Bevindt uw bedrijf zich op een kantelpunt en maken investeringen en/of opleidingen hier deel van uit? Contacteer ons om te bekijken of u in aanmerking komt voor STS!