Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Bezig met investeringen gericht op duurzame energie of energiebesparing? Dan is de verhoogde investeringsaftrek mogelijk interessant voor u!

Verhoogde investeringsaftrek: wat?

Een onderneming die een energiebesparende investering in België uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen. De federale overheid wil op die manier het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen en stimuleren.

De investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen geeft ondernemingen de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor de gedane investeringen. De aftrek wordt verrekend op de winst van het belastbaar tijdperk waarin de investeringen gedaan zijn.

Voordeel?

Energiebesparende investeringen in 2022 die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan een percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van die investeringen. Voor inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%. Uitgaande van een belastingsvoet van ca. 25%, komt dit neer op een netto fiscaal voordeel van ongeveer 4% van het investeringsbedrag. De verhoogde aftrek kan verhoogd worden tot 25% voor kleine vennootschappen.

Welke investeringen?

De investeringen die in aanmerking komen voor de verhoogde investeringsaftrek moeten gericht zijn op een rationeler gebruik van energie in de industrie, en in het bijzonder op een verbetering van de industriële processen louter uit energetische overwegingen. De investering moet hierbij betrekking hebben op één van onderstaande 6 groepen:

  • Groep 1: beperking van de energieverliezen (o.a. isolatie of beperking ventilatieverlies bij bestaande gebouwen, beperking energieverlies in bestaande ovens)
  • Groep 2: terugwinnen van energie (o.a. terugwinnen afvalwarmte, aanwenden expansie-energie)
  • Groep 3: verbetering van het energetisch rendement (o.a. warmtekrachtkoppeling, energetische optimalisatie van verbrandings-, verwarmings-, klimatiserings- en verlichtingsapparatuur of een industrieel productieproces)
  • Groep 4: energetische valorisatie van biomassa en afvalstoffen
  • Groep 5: gebruik van hernieuwbare energieën
  • Groep 6: vervoer via spoor- of waterweg

Deadline?

De verhoogde investeringsaftrek moet worden aangevraagd binnen de 3 maanden na de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht.

Ondernemingen die een boekhouding voeren volgens het kalenderjaar hebben dus uiterlijk tot eind maart de tijd om de aanvraag af te ronden.

Hulp nodig?

Wil u nagaan of uw investeringen in aanmerking komen voor de maatregel? Heeft u nood aan een expert voor het opstellen van een aanvraagdossier?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze experten.