Vrijstelling bedrijfsvoorheffing onderzoekers: aandachtspunten fiscale controles

Over wat gaat het?
Heel wat bedrijven passen een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing toe voor de inspanningen die ze doen op vlak van onderzoek & ontwikkeling. Er bestaat in België immers een bijzonder aantrekkelijk stelsel van gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor werknemers met een geschikt bachelor-, master- of doctoraatsdiploma die aan onderzoeks- of ontwikkelingsactiviteiten doen.

Het percentage voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers bedraagt 80%. Bij de toepassing van deze fiscale steun geldt de bijkomende voorwaarde dat de totale vrijstelling voor bachelors maximaal 25% mag zijn van de totale vrijstelling voor masters/doctors (uitgedrukt in €). Voor kleine ondernemingen wordt dit opgetrokken tot 50%. De maatregel kan dus niet exclusief voor bachelors toegepast worden.

Hoe gebeurt de controle?
De controles worden uitgevoerd vanuit de FOD Financiën en worden doorgaans aangekondigd via een aangetekend schrijven op het adres van de maatschappelijke zetel van uw onderneming. Na ontvangst van dit schrijven heeft u maximaal één maand de tijd om te antwoorden. Uw antwoord dient alle opgevraagde informatie te bevatten, vergezeld van een gestructureerde toelichting.
Binnen PNO merken we dat ondernemingen die deze maatregel toepassen zonder een gestructureerde aanpak, veelal een moeilijk en tijdrovend traject te wachten staat bij dergelijke fiscale controle. In sommige gevallen kan dit ook leiden tot het verplicht terugbetalen van een deel van de vrijstelling.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?
Naar aanleiding van de toegenomen én striktere fiscale controles heeft de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) recent een aantal leerpunten gecommuniceerd die zijn gebaseerd op de inspecties van 2021. Hierbij werd bijzondere aandacht gegeven aan het correct en volledig invullen en actualiseren van de aanmeldingen van O&O-projecten en programma’s in het elektronische BELSPO-portaal.
– De aanmelding dient steeds te gebeuren vooraleer de vrijstelling wordt toegepast, de maatregel is niet met terugwerkende kracht toepasbaar.
– Zorg ervoor dat alle velden zijn ingevuld, met inbegrip van de start- en einddatum.
– Maak jaarlijks een kopie van de actieve O&O-projecten en/of -programma’s zonder dat er een overlap of lacune ontstaat tussen de verschillende start- en einddata.
Naast de administratieve vereisten voor de toepassing van deze maatregel is ook een goede inhoudelijke onderbouwing en beschrijving van de verschillende O&O-activiteiten een belangrijke meerwaarde bij een controle.

Hoe kan PNO u helpen?
PNO heeft reeds jaren ervaring met de maatregel vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, zowel bij het voorbereiden van een dossier als met de fiscale controle achteraf. Een volledige en duidelijke documentatie verhoogt de slaagkans van uw dossier, met maximaal behoud van vrijstelling. Dit blijkt opnieuw uit ons eigen klantportfolio, waarbij alle bedrijven hun inspectie vlot hebben doorstaan.