Verlies van mkb-status beïnvloedt subsidieprojecten

Veel subsidieregelingen hebben het mkb als doelgroep of bepalen dat mkb-ondernemers een hoger subsidiebedrag kunnen ontvangen dan andere partijen. In de praktijk krijgen wij regelmatig de vraag wat de impact is op subsidieprojecten wanneer een onderneming haar mkb-status verliest. Wij nemen u in dit artikel graag mee in een aantal uitgangspunten.

Wanneer is een onderneming een mkb?

Mkb staat voor midden- en kleinbedrijf. Een mkb is volgens de definitie die de Europese Commissie hanteert een onderneming die voldoet aan twee criteria:

  • Er zijn minder dan 250 werknemers in dienst.
  • De jaaromzet bedraagt niet meer dan 50 miljoen euro of het jaarlijkse balanstotaal is minder dan 43 miljoen euro.

Wanneer verliest een onderneming haar mkb-status?

Er zijn twee situaties te onderscheiden waarin een onderneming haar mkb-status verliest:

  • natuurlijke groei: in het geval van natuurlijke groei hanteert de Europese Commissie een overgangsperiode van twee jaar, om te voorkomen dat ondernemers hun status al verliezen als zij tijdelijk de drempels overschrijden. Anders gezegd, een onderneming raakt haar mkb-status pas kwijt als zij twee opeenvolgende boekjaren boven de drempels uitkomt.
  • na een overname of fusie: met andere woorden, als een verandering in de eigendomsstructuur de groei veroorzaakt. Een mkb dat, na een overname of fusie met een groot bedrijf, niet meer voldoet aan het mkb-begrip, verliest haar status onmiddellijk. De transactiedatum is dan bepalend.

Wat is de impact op subsidieprojecten?

De vraag die geregeld opkomt, is wat de gevolgen zijn van het verlies van de mkb-status voor een subsidieproject. De beantwoording van deze vraag is afhankelijk van de concrete situatie én de van toepassing zijnde subsidieregels. Hierbij speelt mee dat het belang van de mkb-status vaak verband houdt met Europese staatssteunregels. In algemene zin gelden de volgende uitgangspunten:

Reeds uitgevoerde projecten

Als uw onderneming haar mkb-status pas verliest ná de projectperiode heeft dit geen gevolgen voor de aanspraak op subsidie. Ook niet als u de subsidieverantwoording nog moet indienen voor het vaststellingsbesluit.

Lopende projecten

Het verlies van de mkb-status tijdens de looptijd van een project levert de meest complexe situaties op. Er zijn geen duidelijke Europese of nationale rechtsnormen waarop een onderneming in zo’n situatie een beroep kan doen. Meestal gaat de subsidieverstrekker ervan uit dat het moment van het besluit tot subsidieverlening bepalend is. Als dit besluit vaststaat, volgt hieruit voor de ontvanger een voorwaardelijke aanspraak op de subsidiegelden. Kiest een subsidieverstrekker er toch voor om de subsidie in te trekken wegens gewijzigde omstandigheden, dan moet de subsidieverstrekker hieraan een toereikende wettelijke basis ten grondslag leggen. Twijfelt u hierover, neem dan contact met ons op.

Nieuwe subsidies

Het ligt voor de hand dat u geen subsidie kunt aanvragen op grond van een subsidieregeling die uitsluitend bedoeld is voor mkb’s, als uw onderneming op het moment van aanvragen niet meer aan de definitie voor een mkb voldoet. Maar wat als u tussen het moment van aanvragen en het besluit tot subsidieverlening uw mkb-status verliest, bijvoorbeeld wegens een overname door een groot bedrijf? U doet er meestal verstandig aan dit direct aan de subsidieverstrekker te melden, ook al geldt er strikt genomen nog geen meldplicht. Het is namelijk belangrijk, op grond van de criteria die de Europese Commissie voor staatssteun hanteert, dat u op het moment van het besluit tot subsidieverlening aan het mkb-criterium voldoet. Zo niet, dan loopt u het risico dat de subsidieverstrekker de subsidie op een later moment intrekt of op nihil vaststelt omdat u niet aan de criteria voor subsidieverlening voldeed.

Meer weten?

Heeft u vragen over de mkb-definitie of de mkb-status van uw onderneming? De subsidiejuristen van PNO Consultants helpen u graag. Neem gerust contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement