Gewijzigde AGVV treedt in werking

De wijziging van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), die de Europese Commissie in het voorjaar heeft goedgekeurd, is per 1 juli jongstleden officieel in werking getreden. De Commissie verruimt hiermee de mogelijkheden voor het verlenen van staatssteun, met name voor activiteiten die belangrijk zijn voor de transitie naar klimaatneutraliteit en een netto-nul-industrie.

AGVV gewijzigd met oog op Green Deal

De AGVV is een verzameling van diverse vrijstellingen voor specifieke activiteiten waarvoor overheidssteun, volgens de Europese Commissie, leidt tot een betere en meer concurrerende gemeenschappelijk markt. Met de wijziging van de AGVV heeft de Europese Commissie (EC) de vrijstellingsmogelijkheden toekomstbestendiger gemaakt. Hiervoor heeft ze bedragen geïndexeerd en nieuwe technologieën toegevoegd. Met name de Green Deal is aanleiding geweest om de AGVV eens tegen het licht te houden.

Verwacht geen grote fundamentele wijzigingen, daarvoor is deze aanpassing niet bedoeld. Met deze wijziging heeft de Commissie de bestaande vrijstellingsmogelijkheden op punten verruimd, met name waar het gaat om de maximale steunbedragen per project en/of onderneming en de maximaal toegestane steunpercentages. De meest gebruikte vrijstellingen – die voor milieusteun en voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I) – heeft ze inhoudelijk verbreed. Met name de nieuwe opties voor duurzame waterstof en innovatieclusters bieden potentie.

Wat betekent gewijzigde AGVV voor milieusteun?

De Green Deal noopt tot grote overheidsinvesteringen waarmee in veel gevallen staatssteun gemoeid is. Met de wijziging van de AGVV heeft de EC de mogelijkheden verruimd om extra milieusteun te verstrekken. Met name de volgende wijzigingen zijn interessant:

 • De EC breidt de milieusteun uit voor investeringen in machines en uitrustingen die werken op duurzame waterstof en voor het transport van duurzame waterstof. Ook voegt ze ‘decarbonisatie’ en ‘koolstofafvang’ toe als vrij te stellen activiteiten.
 • In de definities is ‘totale levelized costs van energieproductie’ veranderd in de meer gebruikelijke term ‘funding gap’ (netto extra kosten) en legt de EC beter uit wat ze daaronder verstaat.
  Vrijstelling is mogelijk voor het aanschaffen van ‘schone voertuigen’, ‘nul-emissie-voertuigen’ of ‘retrofitting’ van bestaande voertuigen.
 • De EC maakt een verschil tussen steun voor ‘energie-efficiëntie voor bedrijfsprocessen’ en ‘energie-efficiëntie voor gebouwen’. Daarvoor heeft ze een nieuw artikel, 38a, toegevoegd, dat specifiek bestemd is voor gebouwen. Ook heeft ze een artikel 38b toegevoegd dat steun voor Energy Service Companies (ESCo’s) mogelijk maakt.
 • Aan artikel 41 (investeringssteun voor de bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen) en artikel 43 (exploitatiesteun voor de bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen) is nu ook expliciet ‘duurzame waterstof’ toegevoegd.
 • De EC breidt de mogelijkheden voor investeringssteun voor het saneren van verontreinigde terreinen uit met steun voor het herstellen van milieuschade en natuurlijke habitats, het beschermen en herstellen van biodiversiteit en het implementeren van nature-based solutions voor klimaatadaptatie en klimaatmitigatie.

Wat betekent gewijzigde AGVV voor O&O&I?

De vrijstellingsmogelijkheden voor ‘O&O&I’ zijn enkele van de meest gebruikte vrijstellingen uit de AGVV. Op deze punten zijn er dan ook veel interessante wijzigingen te melden:

 • De Commissie heeft de definities van ‘industrieel onderzoek’ en ‘experimentele ontwikkeling’ zodanig aangepast dat daaronder expliciet ook ‘digitale producten’ vallen.
 • Voor ‘industrieel onderzoek’ en ‘experimentele ontwikkeling’ kan het steunpercentage met 25% verhoogd worden als er een ‘open call’ is geweest, het project door drie lidstaten is opgezet, en ondernemingen uit ten minste twee lidstaten deelnemen.
 • De Commissie heeft de definities van ‘innovatieadviesdiensten’ en ‘innovatie-ondersteuningsdiensten’ zodanig verruimd dat daaronder ook ‘digitale diensten’ worden verstaan. Onder ‘innovatieadviesdiensten’ vallen nu ook ‘consultancy, ondersteuning en training voor het introduceren of toepassen van innovatieve technologieën’.
 • Een innovatiecluster hoeft niet meer bij één partij belegd te zijn, maar kan ook bestaan uit een consortium van partijen. Ook kan een ‘Digital Innovation Hub’ een innovatiecluster zijn.
 • Er is een nieuwe vrijstelling opgenomen voor ‘test- en experimenteerinfrastructuur’, ook wel bekend als ‘technologie-infrastructuur’ voor projecten tot 25 miljoen euro.

AGVV bevat ook algemene wijzigingen

Behalve de verruiming voor milieusteun en O&O&OI kent de AGVV ook een aantal algemene wijzigingen. Denk onder meer aan steun voor het mkb, opleidingen voor werknemers, erfgoed en sportinfrastructuur. Ook op die punten heeft de Commissie de AGVV gewijzigd:

 • De AGVV wordt toepasbaar op grotere projecten, doordat de EC de aanmeldingsdrempels van vrijwel alle steuncategorieën heeft verruimd. Met name de grote verruiming voor opleidingssteun voor werknemers (tot 3 miljoen euro) valt op.
 • Een verruiming van de mogelijkheden voor defensie om subsidies te combineren.
 • De definitie van ‘innovatieve onderneming’ is verbreed, waardoor de mogelijkheden om starterssteun te verstrekken zijn verruimd.
 • De AGVV voorziet in mogelijkheden om het mkb te steunen in de extra kosten voor energie als gevolg van de Russische inval in Oekraïne.
 • De AGVV voorziet in een vrijstelling voor het investeren in het mkb door natuurlijke personen.

Hoe nu verder?

De nieuwe AGVV is officieel per 1 juli in werking is getreden omdat de Commissie de vertalingen in alle EU-talen waaronder het Nederlands heeft gepubliceerd. Het is de verwachting dat de Europese Commissie nu ook aan een geconsolideerde versie gaat werken. Zodra deze gereed is, informeren we u daarover.

Wat kan PNO voor u doen?

Heeft u vragen over staatssteun in verband met een subsidieproject of moet u bij uw aanvraag een staatssteunparagraaf opleveren? Bent u een overheidsorgaan en heeft u vragen over staatssteun of bijvoorbeeld het onderbrengen van uw steun onder de AGVV of de de-minimisverordening? De juristen van PNO Consultants staan u graag bij met juridisch subsidieadvies voor al uw vraagstukken over staatssteun. Neem contact op via 088-838 13 81 of het contactformulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement