Topsector Logistiek presenteert Actieagenda


Vorige week presenteerde de Topsector Logistiek een nieuwe Actieagenda. Met daarin de ambities en uitdagingen voor de jaren 2020 tot en met 2023. PNO beschrijft de belangrijkste veranderingen en de nieuwe kansen voor bedrijven in de sector logistiek en transport.

Doel van de Actieagenda Logistiek 2020-2023

De nieuwe actieagenda van Topsector Logistiek heeft als ondertitel ‘Op weg naar een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland’. Die titel sluit goed aan op de twee grote doelstellingen van de Actieagenda:

 • milieu: verminderen van de CO2-uitstoot met 3,7 Mton in 2030
 • economie: meer bijdragen aan het bruto binnenlands product.

Wat betekenen deze doelstellingen voor de komende jaren? Op de middellange termijn (tot 2030) ligt de nadruk vooral op opschaling en implementatie van bestaande technieken en innovaties. Daarnaast moet er ook gewerkt blijven worden aan onderzoek naar nieuwe technologieën en innovaties op de lange termijn (tot 2050). De nieuwe Actieagenda bevat daarvoor de vertrekpunten.

Voor wie is de Actieagenda interessant?

In principe is de Actieagenda van belang voor elke partij die actief is op het gebied van goederenstromen in logistieke ketens. Of het nu gaat om innovatieve koplopers of om ‘technologie-volgende’ bedrijven. De Actieagenda is geen subsidieregeling, maar legt de basis voor toekomstige regelingen en faciliteiten voor de logistieke sector. Verder ligt de nadruk primair op het ‘algemene’ belang: de impact voor Nederland, het versterken van de hele sector, en het ketenperspectief (dat aandacht schenkt aan bedrijven, hun toeleveranciers, klanten en klanten van klanten).

Verschillen tussen het huidige en het nieuwe tijdvak

Het huidige meerjarenprogramma 2016-2020 voor de logistiek draait om twaalf actielijnen (zoals Synchromodaal Transport, Stadslogistiek, Service Logistiek en Cross Chain Control Centers). Die systematiek wordt nu losgelaten. De twaalf actielijnen worden vervangen door drie toepassingsgebieden: steden, multimodale transportcorridors (knooppunten) en logistieke ketens (supply chains). Verder komt in het nieuwe tijdvak de nadruk te liggen op de volgende thema’s:

 • duurzame logistiek (brandstoffen, voertuigtechnologieën, logistieke optimalisatie)
 • datagedreven logistiek (digitalisering, data-uitwisseling, IT-infrastructuur)
 • ketenregie (dynamische planning, logistieke regie supplychain/multimodaal)
 • ondersteunende gebieden (zoals human capital, internationalisering, wetgeving).

Door middel van de focus op bovenstaande thema’s en toepassingsgebieden wordt een bijdrage geleverd aan invulling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) ‘Energietransitie en duurzaamheid’.

Waar liggen de nieuwe kansen?

Een gedetailleerd antwoord op deze vraag geeft de nieuwe actieagenda nog niet. Het bevat slechts de eerste hoofdlijnen voor de nieuwe koers. De details worden nog uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Duidelijk is al wel dat er onderscheid wordt gemaakt tussen drie innovatiefasen: 1) toegepast onderzoek, 2) het ontwikkelen van toepasbare oplossingen en tools, en 3) een breed transitieprogramma om de veranderingen in de logistieke sector daadwerkelijk tot stand te brengen (op basis van eerdere onderzoeken, oplossingen en tools).

Elke innovatiefase krijgt een plek binnen het nieuwe topsector-programma. Ook noemt de actieagenda al enkele concrete onderwerpen voor onderzoek en innovaties binnen de volgende thema’s:

 • Duurzame Logistiek: verbeteringen op het gebied van laad- en tankinfrastructuur voor de logistiek, voor de stadslogistiek (zoals oplossingen voor ZE-zones), en netwerken voor elektrisch vervoer
 • Datagedreven Logistiek: integratie van publiek/private data, naar realtime systemen (per modaliteit/doelgroep) en adaptieve netwerken
 • Ketenregie: nieuwe open netwerkstructuren (control towers stadslogistiek) en flexibele samenwerking van diensten (met tools op het gebied van factor ’tijd’ en AI/decision support-as-a-service).

Hoe gaat het nu verder?

De nieuwe Actieagenda Topsector Logistiek 2020-2023 is nu definitief. De volgende stap is het uitwerken ervan tot een ‘Uitvoeringsprogramma 2021-2023’. In het tweede kwartaal van 2020 moet het nieuwe uitvoeringsprogramma beschikbaar zijn, zo is de verwachting. Het jaar 2020 wordt aangeduid als een transitiejaar, dat in het teken staat van het ‘voorsorteren’ op het nieuwe uitvoeringsprogramma.

Wat kan PNO voor u doen?

Werkt uw bedrijf aan innovaties op het gebied van transport en logistiek? Dan kijken wij graag samen met u naar de subsidiemogelijkheden. PNO is uitstekend bekend met alle subsidieregelingen op dit gebied. Of het nu gaat om Europese, nationale of regionale programma’s: we hebben vele subsidieaanvragen ingediend en tot een goed einde gebracht. Meer weten over lopende of nieuwe subsidieprogramma’s? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via het onderstaande formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement