400 miljoen euro voor onderzoek en innovaties in het Moonshot programma

Op het jaarevent van Catalisti, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, werden het Moonshot innovatieprogramma en de nieuwe website daarrond voorgesteld.

Moonshot is het innovatiespeerpunt in het Vlaamse energie- en klimaatbeleid. Het programma heeft als doelstelling om via onderzoek en innovatie de Vlaamse industrie koolstofcirculair en CO2-arm te maken tegen 2050. De Vlaamse overheid investeert hiervoor van 2020 tot 2040 elk jaar 20 miljoen euro in het Moonshot initiatief (in totaal dus 400 miljoen euro). Dit moet ervoor zorgen dat tegen 2040 marktrijpe baanbrekende technologieën ontwikkeld zijn, die na implementatie ervan tegen 2050 zullen bijdragen tot het behalen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen.

Gezien hun grote bijdrage aan de Vlaamse industriële emissies, focust het Moonshot initiatief zich op de chemie, petrochemie en staalsector. Door die cruciale rol van de chemie- en kunststoffensector, werd Catalisti gevraagd om de trekkersrol op zich te nemen binnen Moonshot (in synergie met de andere speerpuntclusters).

Moonshot is opgebouwd uit vier onderzoekstrajecten (MOT’s):

  1. biogebaseerde chemie;
  2. circulariteit van koolstof in materialen;
  3. elektrificatie en radicale transformatie van processen;
  4. energie-innovatie.

Experten uit Vlaamse universiteiten en strategische onderzoekscentra kunnen projectvoorstellen indienen (consortia moeten bestaan uit minstens drie onderzoeksgroepen van minstens twee kennisinstellingen). Deze projectideeën worden dan binnen de MOT-pool besproken en afgetoetst aan de concrete kwantitatieve doelen en KPI’s van de relevante MOT voordat ze verder kunnen worden ontwikkeld tot volledige projectvoorstellen. Steunpercentages van 100% worden voorzien voor goedgekeurde projecten.

Steun uit het Moonshot innovatieprogramma is dus voorbehouden aan kennispartners. Bedrijven kunnen wel lid worden van de gebruikersgroep of adviesraad van een Moonshot project via een intentieverklaring. Op deze manier kunnen bedrijven deelnemen aan projectbijeenkomsten, feedback geven en het onderzoek mee sturen.