Europese relance REACT-EU: vier nieuwe oproepen via EFRO Vlaanderen

In Vlaanderen wordt het Operationeel Programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 uitgebreid met middelen uit REACT-EU. Dit vertaalt zich in vier nieuwe oproepen: Innovatieve transitie, Digitale transitie, Groene transitie en Circulaire economie.

REACT-EU

‘Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe’ (REACT-EU) is een nieuw, kortlopend programma (budgetjaren 2021-2023) waarmee de EU reageert op de coronacrisis.

Om het economisch herstel na de crisis te bevorderen benadrukt de Europese Commissie het belang om publieke investeringsprojecten te vervroegen en private investeringen aan te moedigen. Daarbij wordt geadviseerd om die investeringen te richten op de groene en digitale transitie: infrastructuur voor duurzaam transport, propere en efficiënte productie van energie, digitale infrastructuur en onderzoek en innovatie.

Vier nieuwe oproepen via EFRO Vlaanderen

In Vlaanderen wordt daarom o.a. het Operationeel Programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 uitgebreid met middelen uit REACT-EU. Dit vertaalt zich in 4 nieuwe oproepen: Innovatieve transitie, Digitale transitie, Groene transitie en Circulaire economie.

  1. Innovatieve transitie: stimulatie van kennisdeling

Deze oproep richt zich op projecten die kennisdeling van innovatieve toepassingen stimuleren. Het mikt voornamelijk op duidelijk afgelijnde investeringsprojecten die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Werkingsprojecten zijn echter ook mogelijk. De projecten moeten verder gerealiseerd worden vóór 31 december 2023 – verlenging is niet mogelijk.

Het EFRO- steunpercentage kan binnen deze projectoproep maximaal 80% van de totale subsidiabele kosten bedragen. De totale projectkost kan maximaal 10 miljoen euro bedragen, met een maximum steun van 4 miljoen euro per project. Voor deze oproep wordt 15.000.000 euro EFRO-steun voorzien.

  1. Digitale transitie: focus op de cultuursector

De focus van deze projectoproep ligt op de digitalisering van culturele collecties. Het richt zich op projecten die op een gecoördineerde manier digitaliseringsacties voor de cultuursector organiseren en uitvoeren. Verder richt de projectoproep zich ook op initiatieven die de randvoorwaarden in functie van duurzame preservatie kunnen valideren.

Projecten moeten gerealiseerd worden vóór 31 december 2023. Steunpercentages tot 100% van de totale subsidiabele kosten zijn mogelijk. Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 5.000.000 euro EFRO-steun.

  1. Groene transitie

EFRO  legt binnen deze oproep de specifieke focus op het wegwerken van knelpunten die het behalen van de doelstellingen van het Vlaamse energiebeleid belemmeren op het gebied van hernieuwbare energie.

Binnen deze oproep wordt daarom de focus gelegd op het faciliteren van zowel de opwekking van groene warmte (vb. nieuwe nuttige groene warmte-installaties) en recuperatie van restwarmte (nieuwe of vernieuwde installaties), als op het transport van deze warmte met organisatie-overschrijdende warmtenetten (investeringen in energie-efficiënte warmtenetten), alsook de productie (en injectie) van biomethaan.

Belangrijk om op te merken is dat deze oproep voorbehouden is aan het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap. Projecten moeten verder gerealiseerd worden vóór 31 december 2023.

Steunpercentages tot max. 100% van de totale subsidiabele kosten zijn mogelijk. Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 5.700.000 euro EFRO-steun.

  1. Circulaire economie

Deze EFRO-oproep richt zich specifiek op volgende twee thema’s:

  • Anders verpakken, met focus op de omschakeling van eenmalige verpakkingen naar geen verpakking of een herbruikbare verpakking. Dit vergt o.a. een verandering van businessmodel, logistiek en administratie, klant-/consumentengedrag, communicatie en marketing. Een aanvrager dient dit daarom mee te nemen in hun project. EFRO-steun is mogelijk voor projecten die deze nieuwe distributie-en consumptiemodellen in de praktijk gaan toepassen, idealiter met een sectorbrede aanpak, of vb. via de organisatie van individuele pilots bij organisaties.
  • Circulaire economie in een stedelijke context: binnen dit thema ligt de focus op de transformatie of herinvulling van plekken, infrastructuur of gebouwen die typisch te kampen hebben met leegstand, brownfield problematiek, terugloop van economische activiteit of sociale opgaven, waarbij er rekening gehouden wordt met circulaire bouwprincipes en het aantrekken van nieuwe circulaire bedrijvigheid (eco-design, hergebruik, reparatie, product-dienstcombinaties, reversed logistics, huren en delen, …).

De projecten moeten gerealiseerd worden vóór 31 december 2023 – verlenging is niet mogelijk. Zowel investeringsprojecten als werkingsprojecten komen in aanmerking. Verder moeten de projecten een voldoende schaalgrootte omvatten met een aanzienlijke disseminatiewaarde.

Het EFRO- steunpercentage kan binnen deze projectoproep maximaal 80% van de totale subsidiabele kosten bedragen. Er wordt uitgegaan van een steun van ongeveer 500.000 euro per project. Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 4.300.000 euro EFRO-steun.

Aanvraagprocedure

Projectvoorstellen voor de oproepen innovatieve transitie, digitale transitie en groene transitie moeten vóór 11 juni aangemeld worden bij de EFRO-Managementautoriteit via een korte omschrijving van het project (partners, activiteiten, budget) op twee A4 pagina’s. De uiterste indieningsdatum van de volledige projectaanvraag voor deze oproepen wordt vastgelegd op vrijdag 9 juli 2021.

Voor de oproep circulaire economie is het niet nodig om op voorhand projectideeën aan te melden. De uiterste indieningsdatum voor deze oproep is vrijdag 23 juli.

Meer info? Neem vrijblijvend contact op om te weten wat de mogelijkheden zijn.