Status update over het nieuwe Europees Sociaal Fonds (ESF+)

 

De nieuwe programmaperiode voor het Europees Sociaal Fonds (ESF+) loopt van 2021 tot en met 2027. Het nieuwe programma is nog volop in ontwikkeling maar er is inmiddels ook al veel duidelijk. De arbeidsmarktregio’s zullen de uitvoering ter hand nemen. In dit artikel praten wij u bij over de belangrijkste ontwikkelingen rondom het ESF+.

Stijging van budgetten

Deze en volgende maand vindt tussen de regeringsleiders opnieuw overleg plaats over het budget voor de komende jaren. Als gevolg van alle ontwikkelingen met de coronacrisis heeft deze discussie een heel andere wending gekregen. Wie de kranten heeft gevolgd, heeft kunnen lezen dat in het laatste voorstel van de commissie de hoogte van het budget voor de komende jaren weer is toegenomen terwijl op hetzelfde moment ook een aantal specifieke coronamaatregelen wordt getroffen die eveneens tot stijging van de Europese budgetten leiden.

De uitkomst van deze onderhandelingen is nog verre van duidelijk. De posities van de lidstaten bieden op dit moment weinig hoop op een snelle oplossing. Daar staat tegenover dat de economische vooruitzichten zo slecht lijken te zijn dat de druk om toch binnen afzienbare termijn een politieke oplossing te vinden erg groot is. Vanwege bovenstaande is niet zeker welk bedrag aan ESF+ middelen beschikbaar komt voor Nederland. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het totaalbudget voor Nederland vergelijkbaar is met het bedrag uit de huidige periode.

Samenwerking in arbeidsmarktregio’s

Het ESF+ programma richt zich op mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de diverse arbeidsmarktregio’s. Het beleid van de rijksoverheid is er al jaren op gericht om de samenwerking in de arbeidsmarktregio te ondersteunen. Eerder werden daar onder meer subsidies vanuit de DWSRA (Cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt) en het ESF onderdeel Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren voor ingezet. Het ESF+ programma bouwt verder op deze beleidslijn. Van sociale partners en hun opleidings- en ontwikkelingsfondsen, die in het huidige ESF programma nog een aparte positie met bijbehorende subsidiemogelijkheden innamen, wordt verwacht dat zij zich verbinden met deze regionale arbeidsmarktstructuren. Het laat zich raden dat de sociale partners en hun O&O fondsen niet blij zijn met deze ontwikkeling. In de komende periode moet duidelijk worden wat de uitkomst van deze discussie is.

Proces van een ESF+ aanvraag

Op initiatief van de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio werken gemeenten en sociale partners gezamenlijk aan de projectaanvraag. Op basis van (1) een arbeidsmarktanalyse, aangevuld met (2) een analyse van de reeds aanwezige arbeidsmarktinfrastructuur, stelt elke regio (3) een meerjarig uitvoeringsplan op. De aanvraag moet een uitvoeringsprogramma voor de eerste vijf projectjaren omvatten, met een systeem van tussentijdse afrekeningen en ingebouwde flexibiliteit om tussentijds bij te kunnen sturen. Er komt één gezamenlijke projectaanvraag door de centrumgemeente per arbeidsmarktregio. In de aanvraag zijn de concrete arrangementen uitgewerkt die ten doel hebben de doelgroepen (kwetsbare werkzoekenden, kwetsbare jongeren uit het VSO-PRO (leerlingen in de laatste fase van de schoolloopbaan dan-wel ex-leerlingen), kwetsbare werkenden en statushouders aan het werk te krijgen en aan het werk te houden. Over de verdeling van de regionale budgetten over deze vier doelgroepen wordt nog gesproken.

Budgetverdeling over arbeidsmarktregio’s

De verdeling van het Nederlandse ESF+ budget over de 35 arbeidsmarktregio’s vindt plaats op basis van een objectief verdeelmodel. De ESF+ subsidie bedraagt naar verwachting 40% van de subsidiabele kosten. De cofinanciering is dus 60%. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) speelt met de gedachte om eind 2020/begin 2021 aan iedere arbeidsmarktregio een vast bedrag beschikbaar te stellen om in het eerste half jaar van 2021 de ESF-aanvraag voor te bereiden.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de ESF+

Vanuit onze ruime expertise op het gebied van ESF zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van het ESF+. Heeft u als gemeente of arbeidsmarktregio vragen over het nieuwe ESF? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement