Help, we kunnen onze (duurzame) energie niet kwijt!

Met elkaar wekken we steeds meer wind- en zonne-energie op. Dat is mooi, maar helaas kunnen we die duurzame energie niet altijd ‘kwijt’ op het elektriciteitsnet. We spreken dan van netcongestie. Hoe stimuleren provincies de zoektocht naar goede oplossingen voor dit probleem?

Netcongestie: ons elektriciteitsnet is ‘vol’

Steeds vaker lezen we over netcongestie: een tijdelijke of zelfs structurele overbelasting van het elektriciteitsnet. Een belangrijke oorzaak is dat er in toenemende mate wind- en zonne-energie wordt opgewekt. Het net kan deze toevoer van duurzame (hernieuwbare) energie niet altijd aan, de transportcapaciteit is dan ontoereikend. Ook kan er onvoldoende capaciteit zijn om energie te leveren, bijvoorbeeld aan nieuwe bedrijven of woonwijken. Het gevolg is dat aansluiting voorlopig niet mogelijk is. Eerst zal het elektriciteitsnet moeten worden verbeterd en verzwaard.

Dit congestieprobleem speelt inmiddels in alle provincies. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat steeds meer provincies en andere (lokale) overheden een meer gerichte aanpak van het probleem willen stimuleren. Zij denken bijvoorbeeld aan de inzet van slimme regelsystemen op locaties die kampen met congestie. Voor deze ‘speurtocht’ naar geschikte oplossingen bestaan al meerdere provinciale subsidieregelingen.

Noord-Holland: tot 250.000 euro subsidie

Kijken we naar de verschillende subsidies die de provincies in het leven hebben geroepen, dan springt vooral de ‘Uitvoeringsregeling subsidie oplossingen bij netcongestie Noord-Holland 2022’ in het oog. Via deze regeling stimuleert de provincie Noord-Holland activiteiten gericht op het oplossen van de congestieproblematiek. Het kan dan gaan om het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, maar ook om het daadwerkelijk realiseren van een oplossing.

Subsidie kan worden aangevraagd door een eigenaar of huurder van een gebouw (géén woonfunctie). Ook een samenwerkingsverband van eigenaren of huurders kan subsidie aanvragen, mits één van hen een mkb-onderneming is.

De subsidie voor een haalbaarheidsstudie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 25.000 euro. Voor het realiseren van een oplossing voor netcongestie bedraagt de subsidie 30% van de subsidiabele kosten, met maxima van 75.000 euro (bij een aanvraag door een eigenaar of huurder van een gebouw) en 250.000 euro (bij een aanvraag door een samenwerkingsverband van eigenaren of huurders).

Aanvragen kunnen van 1 augustus tot en met 31 december 2022 (17:00 uur) worden ingediend bij de provincie Noord-Holland. Deze behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. In totaal is voor de regeling een budget van 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Drenthe: meerjarige subsidieregeling

Ook elders in het land hebben provincies speciale subsidieregelingen opengesteld om de congestieproblemen aan te pakken. We noemen de provincie Drenthe: sinds 15 januari 2022 is hier de regeling ‘Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie’ van kracht. Deze is bedoeld voor ondernemers en rechtspersonen in Drenthe met een grootzakelijke elektriciteitsaansluiting, die aan de slag willen met duurzame energieproductie maar belemmerd worden door netcongestie.

Net als in Noord-Holland worden ook in Drenthe subsidies verstrekt voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie én voor het realiseren van een oplossing. Bij een haalbaarheidsstudie dekt de subsidie 90% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 4.500 euro per aanvraag. Gaat het om het realiseren van een oplossing, dan bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten en is 50.000 euro het maximum.

De openstelling van deze regeling duurt nog tot en met 31 december 2023. Voor het eerste jaar, 2022, is in totaal 750.000 euro beschikbaar.

Utrecht: uitbreiding van de energietransitieregeling

Tot slot noemen we nog de provincie Utrecht. Per februari 2022 is hier de bestaande ‘Uitvoeringsverordening Subsidies Energietransitie’ uitgebreid met subsidiemogelijkheden voor het oplossen van netcongestie.

Ook de provincie Utrecht subsidieert zowel haalbaarheidsonderzoeken als concrete oplossingen in de vorm van ‘experimentele pilots’. Zij denkt daarbij met name aan collectieve oplossingen, bijvoorbeeld energieopslag of een slim regelsysteem op een bedrijventerrein. Zo’n slim systeem moet dan de lokale vraag naar elektriciteit afstemmen op de beschikbaarheid van lokaal geproduceerde duurzame energie.

Wachten… of nú iets doen?

We hebben hier slechts een handvol subsidieregelingen genoemd die gericht zijn op het aanpakken van netcongestie. Naarmate de problematiek in omvang toeneemt, zullen de subsidiemogelijkheden (en andere vormen van stimulering) ook alleen maar toenemen. Netbeheerders verrichten weliswaar de nodige inspanningen om het elektriciteitsnet te verbeteren en te verzwaren, maar daar kunnen meerdere jaren overheen gaan.

Ziet u als (zakelijke) gebouweigenaar of -huurder kansen om nú al iets aan de congestieproblematiek te doen? Voor uw gebouw, of voor het hele bedrijventerrein waar u gevestigd bent? Misschien bent u al hard bezig met duurzame energieproductie, en is het congestieprobleem u (helaas) maar al te goed bekend – het kan zelfs zijn dat het uw SDE++ subsidieproject in de weg staat. Wij zeggen: tijd om actie te ondernemen!

Leg uw ideeën vooral eens aan ons voor. Ons speciale energieteam EGEN én de PNO-regioteams zetten zich graag voor u in om uw ideeën om te zetten in een concreet plan. Ook brengen zij de bijpassende subsidieregeling(en) voor u in kaart en helpen ze u bij het opstellen van een kansrijke aanvraag. Aarzel niet, bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement