Erasmus+ ondersteunt kwaliteitsverbetering in het onderwijs

Het Erasmus+ programma biedt ondersteuning voor onderwijsvernieuwing – in Europees verband – van mbo, hbo, wo, primair en voortgezet onderwijs. In 2019 zijn er weer interessante subsidies voor tal van onderwijsprojecten.

Erasmus+ voor versterking van kenniseconomie

Het Erasmus+ programma wil de kenniseconomie van Europa versterken. Dat doet het programma met drie ‘Key Actions’ (KA) die zijn gericht op kennisdeling en innovatie binnen het onderwijs:

 1. Mobiliteit van individuen:
  Key Action 1 ondersteunt mobiliteit in de sectoren onderwijs, opleiding en jeugd en is gericht op het bieden van langdurige voordelen aan de deelnemers en de betrokken organisaties.
 2. Partnerschappen met het oog op innovatie en uitwisseling van ‘best practices’:
  Key Action 2 maakt het mogelijk dat organisaties uit verschillende deelnemende landen kunnen samenwerken en best practices en innovatieve benaderingen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd kunnen ontwikkelen, delen en overdragen.
 3. Ondersteuning van beleidsvorming:
  Key Action 3 biedt subsidies voor een groot aantal acties gericht op het stimuleren van innovatieve beleidsontwikkeling, beleidsdialoog en -uitvoering en de uitwisseling van kennis op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd.

Hieronder wordt een aantal interessante subsidieoproepen besproken die vallen onder Key Action 2  met deadlines in het eerste kwartaal van volgend jaar.

KA2 | Kennisallianties: deadline 28 februari 2019

Kennisallianties zijn projecten waarbij instellingen voor hoger onderwijs en bedrijven uit verschillende landen samenwerken. Het doel is het stimuleren van de vernieuwing en modernisering van het Europese hoger onderwijs. Kennisallianties moeten gericht zijn op een van de volgende aspecten:

 • nieuwe, innovatieve en multidisciplinaire leermethoden ontwikkelen
 • het ondernemerschap en de daarvoor benodigde vaardigheden bij personeelsleden in het hoger onderwijs en het bedrijfsleven stimuleren
 • kennis uitwisselen en samen aan nieuwe oplossingen werken.

Projecten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen, zijn bijvoorbeeld het bevorderen van innovatie in het hoger onderwijs en het bedrijfsleven of het ontwikkelen van ondernemerschap en vaardigheden. Een consortium met de volgende samenstelling kan een subsidieaanvraag indienen:

 • in totaal minstens zes onafhankelijke organisaties uit minstens drie verschillende programmalanden
 • minstens twee instellingen voor hoger onderwijs
 • minstens twee bedrijven (adviesbureaus en intermediairs komen in aanmerking mits zij ervaring en engagement op het betrokken gebied kunnen bewijzen).

Projecten variëren in looptijd tussen de twee en drie jaar. Voor een tweejarenproject is de maximale subsidie 700.000 euro en voor een driejarenproject 1 miljoen euro.

KA2 | Strategische partnerschappen: deadline 21 maart 2019

Strategische partnerschappen zijn projecten met als doel om vernieuwende methoden te ontwikkelen en te delen, en samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, opleiding en jongerenwerk te stimuleren. Zowel algemene doelstellingen als specifieke prioriteiten van hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs, volwassenenonderwijs of jongerenorganisaties staan daarbij centraal.

Strategische partnerschappen zijn gericht op innovatie of op de uitwisseling van beproefde methoden met activiteiten zoals het samenwerken en netwerken tussen organisaties; het ontwikkelen, testen en toepassen van vernieuwende methoden of het erkennen en valideren van kennis, vaardigheden en bekwaamheden. Bij een project moeten minstens drie organisaties uit verschillende programmalanden betrokken zijn; één daarvan dient de aanvraag in. Projecten hebben een looptijd die ligt tussen een half jaar en maximaal drie jaar. Subsidiebedragen kunnen oplopen tot maximaal 150.000 euro subsidie per jaar.

Meer weten over Erasmus+?

Wilt u meer weten over Erasmus+ of wilt u uw projecten of ideeën aan ons voorleggen? Neem dan contact op met een van onze onderwijs-experts.