Tijd dringt voor sectortafels bij uitwerking Klimaatakkoord

In juli presenteerde Ed Nijpels het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’. Daarna zijn de aangesloten sectortafels hard aan het werk gegaan om dit voorlopige akkoord uit te werken in concreet beleid. De tijd dringt want op 21 december moet er een definitief akkoord zijn. Wat is de stand van zaken nu?

Klimaatakkoord versus Akkoord van Parijs

Het Klimaatakkoord is de nationale uitwerking van het Akkoord van Parijs dat op 12 december 2015 werd gepresenteerd. In dit akkoord hebben 195 landen met elkaar afgesproken dat de wereldtemperatuur niet meer dan 2°C mag stijgen, en liever nog met minder dan 1,5°C. Deze afspraak is de basis voor de klimaatdoelen van de landen in de Europese Unie (EU) en dus ook voor het Nederlandse kabinet. Momenteel vindt de klimaatconferentie van Katowice plaats waarin de implementatierichtlijnen van het Akkoord van Parijs moeten worden vastgelegd.

Klimaatakkoord: 49% minder broeikasgassen uitstoten in 2030

Elk aangesloten land heeft zich dus verplicht om op nationaal niveau de benodigde maatregelen te nemen om de afgesproken doelen te halen. In Nederland doen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen dat door gezamenlijk een Klimaatakkoord te sluiten. Het doel van het Klimaatakkoord is het tegengaan van klimaatverandering door in Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Om dat te realiseren zijn ingrijpende maatregelen nodig. Dat werd nog eens extra onderstreept toen gisteren bekend werd dat Nederland zijn doelstelling voor het terugdringen van de CO2-uitstoot in 2020 niet zal halen. Het voorlopige Klimaatakkoord dat in de zomer werd gepresenteerd, wordt momenteel door de vijf aangesloten sectortafels uitgewerkt. Deze tafels zijn Elektriciteit; Gebouwde Omgeving; Industrie; Landbouw en landgebruik; Mobiliteit.

Subsidie voor elektrisch rijden

Onlangs werden de contouren van de plannen van de Mobiliteitstafel al zichtbaar. Met ingang van 2021 moet er een subsidie komen voor de aanschaf van elektrische auto’s. Het gaat hierbij om de volgende bedragen:

  • 6.000 euro voor particulieren aflopend naar 2.200 euro in 2030
  • 3.430 euro voor zakelijke auto’s teruglopend tot 1.830 euro in 2024

Bovendien zou er voor de elektrische auto’s tot 2025 geen aanschaf- en motorrijtuigenbelasting hoeven worden betaald. De milieu-investeringsaftrek (MIA) die bedrijven nu voor elektrische auto’s of laadpunten kunnen aanvragen, vervalt dan wel na 2020 voor dit type investeringen. Ook moeten tweedehands elektrische auto’s in Nederland hergebruikt gaan worden, onder meer door een subsidie die export moet voorkomen. Daarnaast moet de accijnzen en de motorrijtuigenbelasting voor diesel- en benzineauto’s omhoog.

Onderhandelingen verlopen moeizaam

Volgens vier milieuorganisaties die bij de onderhandelingen betrokken zijn, vindt er momenteel onvoldoende vooruitgang plaats. Heel raar is dit natuurlijk niet gezien de complexiteit van de problematiek en de tegengestelde belangen. Met name bij de Industrietafel verlopen de onderhandelingen moeizaam. Het heikele punt hier is de afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture Storage). Industrie en milieuorganisaties staan hier lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de inzet van deze techniek. Het is een uitstekende techniek aldus de industrie maar volgens de milieubeweging moedigt het bedrijven aan om te blijven vervuilen in plaats van in te zetten op echt schone technieken. Een ander discussiepunt is de inzet van biomassa als energiebron. Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen, zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en speciaal hiervoor geteelde gewassen. Los van of er wel voldoende van beschikbaar is, vindt de milieubeweging dat de grootschalige inzet van biomassa niet duurzaam is. Kortom er is nog veel werk aan de winkel en de tijd begint te dringen!

Meer weten?

Ook benieuwd naar de uitkomst van het Klimaatakkoord? Zodra er meer bekend wordt, melden we u dat meteen. Uw energie- of milieuplannen kunt u natuurlijk altijd blijven voorleggen aan een van onze energie-experts. Neem gerust contact op.