Klimaatenvelop: besteding klimaatgelden 2019

Terwijl de onderhandelingen van het Klimaatoverleg zijn hervat, maakte minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) bekend hoe hij het geld uit de Klimaatenvelop wil gaan besteden in 2019. In deze envelop zit 300 miljoen euro, die het kabinet jaarlijks beschikbaar stelt voor het klimaat.

Subsidies voor innovaties voor CO2-reductie

Ook in 2019 zullen de gelden weer worden verdeeld via verschillende subsidieregelingen. Het gaat daarbij vooral om pilot- en demonstratieprojecten rondom innovaties die kunnen zorgen voor een substantiële CO2-reductie. Het onderstaande overzicht vermeldt -per sector- welke thema’s in 2019 een budget krijgen uit de Klimaatenvelop.

Industriesector

 • CO2-reductie Industrie (pilots en demonstratieprojecten) (22,5 miljoen euro)
 • CCS en CCU (pilots en haalbaarheidsstudies) (10 miljoen euro)
 • recycling kunststoffen (o.a. chemische recycling) (10 miljoen euro)
 • recycling en hergebruik van asfalt, beton en staal (infrasector) (5 miljoen euro)
 • klimaatneutraal inkopen (door de publieke sector) (7,5 miljoen euro)
 • flankerend beleid industrie (1,4 miljoen euro).

Sector Mobiliteit

 • 3000 laadpalen op gedeelde parkeerterreinen (pilot) (2 miljoen euro)
 • slimme laadpleinen (pilots/demonstratieprojecten) (5 miljoen euro)
 • elektrificatie luchthavens (pilot pushback-tug vliegtuigen) (1 miljoen euro)
 • stadslogistiek (pilots nulemissie vracht- en bestelwagens) (2 miljoen euro)
 • demonstratieregeling duurzaam transport (DKTI-subsidie) (32 miljoen euro)
 • procesgeld mobiliteit (1,4 miljoen euro).

Landbouwsector

 • de kas als energiebron (innovaties glastuinbouw) (11,4 miljoen euro)
 • mestopslag en veehouderij (pilots/demoprojecten methaanreductie) (5 miljoen euro)
 • slimmer landgebruik (bodemverbeteringen) (15 miljoen euro)
 • aanpak voedselverspilling (1 miljoen euro).

Elektriciteitssector

 • systeemintegratie (pilots opslag/conversie en waterstof) (36,4 miljoen euro)
 • ruimtelijke integratie (grootschalige productie/distributie) (10 miljoen euro).

Sector Gebouwde omgeving

 • innovatieprogramma CO2-neutrale oplossingen (o.a Urban Energy) (25 miljoen euro)
 • aardgasvrije wijken (grootschalige proeftuinen) (41,4 miljoen euro).

Sectoroverstijgend

 • geothermie (onderzoek en pilots) (15 miljoen euro)
 • regionale energiestrategieën (RES) volgens Klimaatakkoord (20 miljoen euro)
 • regionaal warmtetransportnet (demoproject) (15 miljoen euro)
 • monitoring, borging en communicatie Klimaatakkoord (5 miljoen euro).

Op dit moment worden de bovenstaande thema’s uitgewerkt tot concrete regelingen. Een aantal van deze regelingen zal verlopen via de Topsector Energie (TSE), zoals CCS en CCU, BBEGR en Urban Energy, maar er zitten ook andere regelingen bij, en bestaande regelingen in een ‘nieuw jasje’.

Zodra er meer details bekend zijn over de nieuwe subsidierondes of -regelingen informeert PNO u daar uiteraard over. Werkt u aan innovaties op de bovenstaande gebieden, en bent u bezig met het voorbereiden van een pilot of demonstratieproject? Neem dan nu al contact op met onze energie-experts!