Nederland zet in op EU-subsidie voor CCS, energieopslag en aardwarmte

Gebruikmakend van een consultatieronde voor de invulling van het Europese NER400 fonds, een op het klimaat en energie gericht subsidieprogramma voor de periode 2021-2030, heeft Nederland aangegeven de nadruk te willen leggen op CO2-afvang en opslag (CCS en CCU), energieopslag en aardwarmte.

Doelstellingen op hoofdlijnen

In het al in 2014 opgeleverde ‘2030 Framework for Climate and Energy’ zijn doelstellingen op hoofdlijnen aangegeven, zoals een meer dan 40% afname van de uitstoot van broeikasgassen en meer dan 27% gebruik van hernieuwbare energie. Vanaf dat moment wordt er hard gewerkt om het NER400 programma, dat dient om deze doelstellingen te realiseren, zo in te richten dat het een effectieve bijdrage levert aan deze doestellingen en dan op zo’n manier dat alle lidstaten zich daarin kunnen vinden. In een consultatieronde konden de lidstaten aangeven welke prioriteiten zij in het kader van NER400 zien, en hoe zie die doorvertaald willen zien worden in het subsidieprogramma.

CCS, energieopslag en aardwarmte

Minister Wiebes heeft van de consultatieronde, die onlangs is afgesloten, gebruikgemaakt door te wijzen op het belang van CO2-opvang en -opslag, energieopslag en aardwarmte. Daarnaast vormen energiebesparing in de industrie en biobrandstoffen belangrijke categorieën. Projecten voor klimaatvriendelijke technieken zullen een beroep kunnen doen op een subsidiebudget van zo’n 4 miljard euro, dat is opgebouwd uit in het NER400-fonds gestorte CO2-emissierechten. Om het fonds laagdrempeliger te maken heeft Wiebes aangegeven dat het reglement moet worden vereenvoudigd.

Tot 60% van de operationele kosten

Voor projecten kan tot 60% van de operationele kosten via het fonds worden gefinancieerd. Dat kan gaan on subsidies voor pilots en demonstraties en leningen of garantstellingen voor projecten die al in een verdere fase zijn. Verwacht wordt dat de Europese Commissie deze zomer met een voorstel komt voor de invulling van deze regeling.

Heeft u (plannen voor) een klimaat- of energieproject?

Als u plannen heeft voor een klimaat- of energieproject dan adviseren wij u die met onze energie-experts te bespreken. PNO heeft uitgebreide ervaring met de voorloper NER300. Het NER400 fonds kan daarbij al in beschouwing worden genomen, maar ook andere programma’s zoals LIFE kunnen op haalbaarheid worden beoordeeld. Neem dan ook contact op met onze experts om uw vraag over NER400 voor te leggen.