Nieuw besluit innovatiebox verschaft vooral duidelijkheid

Op de valreep van 2021 heeft de belastingdienst een nieuw besluit voor de toepassing van de innovatiebox gepubliceerd. Dit besluit vervangt het besluit uit 2018, en geeft onder meer duidelijkheid over programmatuur en patenten als 2e toegangsticket, het innovatieboxforfait en de relatie tussen de innovatiebox en de NOW-subsidie.

Programmatuur als 2e toegangsticket

In het besluit wordt onder meer nader ingegaan op het voor grote belastingplichtigen vereiste 2e toegangsticket. Allereerst moet de grote belastingplichtige een S&O-verklaring (dus WBSO hebben aangevraagd) voor een zelf ontwikkeld innovatief bedrijfsmiddel hebben. Daarnaast is een 2e toegangsticket vereist. Dit kan een verleend of aangevraagd patent zijn dat betrekking heeft op het innovatieve bedrijfsmiddel waarvoor WBSO is aangevraagd.

Een ander 2e toegangsticket is programmatuur. In het besluit wordt de definitie van programmatuur nader toegelicht waarbij het spraakgebruik maar vooral de kwalificatie in de WBSO-aanvraag relevant is. Als in de WBSO-aanvraag niet is aangegeven dat sprake is van programmatuur moet de belastingplichtige aannemelijk maken dat hiervan wel sprake is. Daarnaast moet dit in een latere WBSO-aanvraag wel als programmatuur worden aangegeven. Hiermee wordt ook nog eens extra duidelijk hoe belangrijk het is om programmatuur in de WBSO-aanvraag scherp te omschrijven.

Innovatieboxforfait of reguliere innovatiebox?

Ook wordt in het besluit ingegaan op het innovatieboxforfait. Als een belastingplichtige hiervoor kiest kan dit forfait ook worden toegepast in een jaar waarin een positieve winst wordt behaald maar deze winst niet is toe te rekenen aan het innovatieve bedrijfsmiddel. Zou de belastingplichtige overstappen van het forfait naar de reguliere innovatiebox dan hoeft de drempel voor de voortbrengingskosten niet te worden ingelopen als de belastingplichtige een berekening kan overleggen dat deze drempel bij toepassing van een reguliere innovatiebox al zou zijn ingelopen.

Nieuwe vaststellingsovereenkomst?

Voor bedrijven die overwegen om een (nieuwe) innovatiebox vaststellingsovereenkomst af te sluiten, geeft het nieuwe besluit in een aantal specifieke situaties ook extra duidelijkheid. Het gaat om de volgende situaties:

  • ‘grotere belastingplichtigen’ met als 2e toegangsticket één of meerdere octrooien, programmatuur en/of een met een ‘exclusieve licentie’ vergelijkbare situatie
  • bedrijven met ‘operational leaseverplichtingen’ die de jaarrekening opstellen op basis van de IFRS-regelgeving
  • bedrijven die te maken hebben met bronbelasting voor royalty’s verkregen uit het buitenland.

NOW-subsidie en de innovatiebox

Tot besluit van dit artikel noemen we de relatie tussen de innovatiebox en de NOW-subsidie. Voor bedrijven die als gevolg van het coronavirus een substantieel omzetverlies lijden en daarom gebruik maken van de NOW-regeling is het goed om te weten dat de NOW-subsidie het bedrag aan loonuitgaven van de werkgevers voor hun R&D-werknemers in het kader van de nexusbreuk niet beïnvloedt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit besluit? Bijvoorbeeld wat bij het afronden van de jaarcijfers de gevolgen zijn van de NOW-subsidie voor de toepassing van de innovatiebox? Of wat het nieuwe besluit betekent voor operational lease of als uw patenten eigendom zijn van uw buitenlandse groepsmaatschappij? Neem dan gerust contact op met een van onze innovatiebox-specialisten om uw situatie te bespreken. Bel 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement