Nieuwe DHI subsidieronde in 2023 met extra aandacht voor vergroening

Ook in 2023 kan weer subsidie worden aangevraagd voor internationaal ondernemen. Hoewel de DHI-subsidie populair is, zijn de selectiecriteria relatief streng en komt niet zomaar elk project in het buitenland in aanmerking. Wel is er vanaf 2023 extra aandacht voor vergroeningsprojecten.

DHI – Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten

De DHI-subsidie stimuleert internationaal zakendoen. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet een project aan een van de volgende omschrijvingen voldoen:

 • Demonstratieproject: hier toont de Nederlandse ondernemer aan dat zijn technologie, product of dienst toegevoegde waarde heeft in het buitenland. Dit moet gebeuren in een reële praktijksituatie en voor een brede groep potentiële afnemers. De subsidie voor een demonstratieproject bedraagt maximaal 50% van de projectkosten, met een maximum van 200.000 euro.
 • Haalbaarheidsstudie: via een haalbaarheidsstudie onderzoekt de ondernemer de technische en/of commerciële haalbaarheid van een buitenlandse investering in zijn technologie, product of dienst. De studie levert een businessplan op. Op basis van dit plan kan de potentiële buitenlandse afnemer die wil investeren een weloverwogen besluit nemen. De subsidie hiervoor bedraagt maximaal 50% van de kosten, met een maximum van 100.000 euro. Bij een haalbaarheidsstudie is de buitenlandse partner de initiatiefnemer.
 • Investeringsvoorbereidingsproject: dit type projecten lijkt op de haalbaarheidsstudies, maar nu is de Nederlandse ondernemer degene die wil investeren. Het investeringsvoorbereidingsproject is bedoeld om de technische en/of commerciële haalbaarheid van de investering in het buitenland te onderzoeken. De uitkomsten krijgen hun beslag in een businessplan. Ook hier dekt de subsidie maximaal 50% van de kosten en is het maximum gesteld op 100.000 euro.

Extra aandacht voor groene DHI-projecten

Vanaf dit jaar kan extra DHI-subsidie worden verkregen voor projecten die meer groene banen en duurzame export creëren. De subsidie hiervoor bedraagt dan maximaal 70% van de subsidiabele kosten (in plaats van 50%). Om te bepalen of een project hiervoor in aanmerking komt, hanteert de overheid het Toetsingskader groene projecten. Dit toetsingskader omvat zes categorieën:

 1. Beperking klimaatverandering: het project draagt bij aan het voorkomen van verdere klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
 2. Aanpassing aan klimaatverandering: het voorbereiden op, en maatregelen nemen tegen de risico’s of zichtbare veranderingen die samengaan met een veranderend klimaat en het aanpassen/weerbaar maken van de (gebouwde) omgeving.
 3. Water: het behouden en/of verbeteren van voldoende en kwalitatief goed oppervlakte-, grond- en zeewater, alsmede het in stand houden van een goed functionerend waterstroomgebied en marine systeem.
 4. Circulaire economie: projecten die bijdragen aan het sluiten van kringlopen via de zogenoemde R-ladder: R1 – refuse en rethink, R2 – reduce, R3 – reuse, R4 – repair, refurbish, remanufacture en repurpose, R5 – recycle en R6 – avoid emissions from waste.
 5. Preventie en bestrijding van vervuiling: maatregelen en de inzet van technologieën ter preventie of bestrijding van vervuiling van lucht, bodem, grond- en oppervlaktewater, licht en geluid.
 6. Biodiversiteit en ecosystemen: het beschermen en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen op grote schaal.

Een project moet een substantiële bijdrage leveren aan deze vergroeningsdoelen om voor de hogere subsidie in aanmerking te komen.

Wie kan waar ondernemen?

Mkb’s – niet zijnde eenmanszaken, VOF’s, CV’s en maatschappen – in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk die een concrete dienst, product of technologie ontwikkelen die valt binnen één of meer van de hierboven genoemde omschrijvingen, kunnen in aanmerking komen voor een DHI-subsidie. Ook grotere ondernemingen kunnen subsidie krijgen, maar dan alleen in een samenwerkingsverband met een Nederlandse mkb-onderneming die als penvoerder optreedt. Zakendoen kan in alle andere landen van de wereld, behalve als er internationale sancties gelden. Wanneer het gaat om zogenoemde fragiele staten en focuslanden (waar ontwikkeling relevant is) is het subsidiepercentage van de regeling niet 50% maar 60%.

Subsidie aanvragen in twee stappen

Alvorens DHI-subsidie aan te vragen moet een quickscan worden ingevuld en ingediend. Dit leidt tot een advies van subsidie-uitvoerder RVO of het project voldoende aansluit bij de DHI-regeling. Is dat het geval, dan kan de ondernemer de subsidie aanvragen. Quickscans kunnen op elk gewenst moment worden ingevuld, subsidieaanvragen kunnen weer worden ingediend van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Maar let op: RVO beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst, dus het is belangrijk om er op tijd bij te zijn!

Heeft u plannen voor een project in het buitenland?

Wij kunnen ons voorstellen dat u als mkb met internationale ambities benieuwd bent of u kans maakt op een DHI-subsidie. Of, als u wilt investeren in een ontwikkelingsland, welke subsidiemogelijkheden er nog meer zijn. Onze experts helpen u graag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement