‘Kansen voor West’ start subsidieronde voor West-Nederland

In de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland is een nieuwe serie van dertien ‘subsidie-openstellingen’ gestart vanuit het programma ‘Kansen voor West’. De subsidies zijn bedoeld voor sterke regionale projecten op het gebied van innovatie, energie, recycling, circulaire economie en duurzame stedelijke ontwikkeling. In dit artikel geven we een handig overzicht van de subsidiekansen per thema en regio.

Subsidieprogramma ‘Kansen voor West’: doel en doelgroep

‘Kansen voor West’ is een regionaal subsidieprogramma voor vier Nederlandse provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland (plus vier grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). Het gaat hier om een meerjarenprogramma dat onder meer wordt gefinancierd vanuit het grote EU-fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). De huidige derde editie van ‘Kansen voor West ‘ geldt voor het tijdvak 2021-2027.

Het indienen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële aanvraagrondes (hier aangeduid als ‘openstellingen’). Kort gezegd zijn dit de drie belangrijkste subsidievoorwaarden:

  • de partij die de subsidie aanvraagt moet gevestigd (of actief) zijn in het hierboven genoemde programmagebied van ‘Kansen voor West’
  • het moet gaan om (plannen voor) een project dat goed aansluit op de thema’s van ‘Kansen voor West’ en een van de bijbehorende openstellingen
  • bovendien moeten die projecten/activiteiten niet alleen van belang zijn voor de aanvragende partij zelf, maar óók voor de betreffende regio.

Subsidiethema’s Kansen voor West

Het ‘Kansen voor West’ programma is opgebouwd rondom twee hoofdthema’s: Innovatie (‘een slimmer Europa door de bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie’) en Vergroening (‘een groen koolstofarm Europa door bevordering van een schone en eerlijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, circulaire economie, aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en risicobeheer’). Hieronder geven we een beknopt overzicht van de recente openstellingen. Primair bedoeld om belangstellenden een snelle eerste indruk te geven van de subsidiekansen (en budgetten) per regio.

Binnen het thema Innovatie gaat het om een vijftal openstellingen:

1.  Amsterdam (regionaal) – Innovatie (1.1.SA.2): 7,3 miljoen euro voor versterking van onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van innovaties die aansluiten op het regionale beleid van de gemeente Amsterdam.

2. Amsterdam (regionaal) – Voedsel (1.1.SA.3): 3 miljoen euro voor projecten die passen binnen de Amsterdamse Voedselstrategie (zoals preventie van verspilling, organische reststromen, regionale productie/distributie, dierenwelzijn/eiwittransitie).

3. Rotterdam (regionaal) – Circulair (1.1.SR.2): 1,75 miljoen euro voor bedrijven die investeren in ‘circulaire economie’ (met name mkb’s in de maakindustrie, stedelijke consumentendiensten, en chemische bedrijvigheid in/rond de haven).

4. Provincie Zuid-Holland (regionaal) – Campus (1.1.PZH.3): 3 miljoen euro voor de doorontwikkeling van Zuid-Hollandse campussen (en met name via de betrokkenheid van mkb’s, en thema’s als een duurzaam, circulair en/of digitaal Zuid-Holland).

5. Stad en Provincie Utrecht (regionaal) – Ecosystemen (1.1.PU.2): 5,7 miljoen euro voor consortia met sterke ecosystemen (Life Sciences & Health, Earth, Media & Gaming) en voor uitdagingen rondom gezondheid en een gezonde leefomgeving.

En bij het thema Vergroening gaat het om de volgende openstellingen:

6. Rotterdam (regionaal) – Circulair (2.4.SR.1): 1,75 miljoen euro voor mkb’s die investeren in recycling, herwinning van grondstoffen, of in ontwikkeling/opschaling van reeds (in pilot en testopstellingen) bewezen circulaire toepassingen.

7. Amsterdam (regionaal) – Waterstof (2.2.SA.1): 2,25 miljoen euro voor pilots en implementatieprojecten gericht op groene waterstof (inclusief slimme toepassingen ervan). Primaire doelgroep: mkb’s en midcaps.

8. Amsterdam (regionaal) – Textiel (2.4.SA.1): 1,8 miljoen euro voor investeringen in materialen of productieprocessen die helpen om van Amsterdam een ‘circulaire textielregio’ te maken.

9. Amsterdam (stedelijk/GTI) – Klimaat (2.4.SA.G1): 1 miljoen euro voor het bevorderen van draagvlak voor circulaire economie in de Amsterdamse stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord.

10. Provincie Noord-Holland – Netcongestie (2.3.PNH.2): 5,25 miljoen euro voor uitvoeringsprojecten rondom collectieve en regionale smart grids voor duurzame energie op bedrijventerreinen of werklocaties.

11. Den Haag Klimaat/GTI – Slimme systemen en energieopslag (2.3.SDH.G1): 1,62 miljoen euro voor projecten rondom efficiënte stadsverwarming/-koeling, en/of hoog-efficiënte warmtekrachtkoppeling,

12. Den Haag Klimaat/GTI – Transitie naar een circulaire economie (2.4.SDH.G1): 1,58 miljoen euro voor investeringen in recycling (inclusief verwerking van gescheiden ingezameld afval tot grondstoffen).

13. Provincie Noord-Holland – Circulair Textiel (2.4.PNH.1): 1 miljoen euro voor projecten gericht op het terugdringen van het grondstoffengebruik binnen de (gehele keten van de) textielindustrie.

Subsidiebedragen, termijnen + tips voor aanvragers

De hoogte van de subsidie verschilt per openstelling. Maar in de meeste gevallen kunt u bij ‘Kansen voor West’ denken aan een subsidiebijdrage van 40% aan de directe projectkosten, tot een subsidiebedrag van maximaal 1 miljoen euro per project. Ter indicatie: om deze subsidie te kunnen aanvragen moet het project een financiële omvang hebben van minimaal zo’n 500.000 euro (vaak meer). Voor veel projecten is samenwerking verplicht (bijvoorbeeld in de vorm van een samenwerkingsverband tussen een mkb en een kennisinstelling).

De bovenstaande opstellingen staan sinds 17 april 2023 open voor aanvragen. Het insturen van projectplannen kan in principe zolang de beschikbare subsidiebudgetten reiken. Bij de subsidies van ‘Kansen voor West’ geldt het dringende advies om geen spontane subsidieaanvragen in te sturen, maar om uw projectidee of -plannen eerst informeel voor te (laten) leggen aan het projectbureau.

Meer weten?

De subsidie-experts van PNO hebben veel ervaring met het ‘Kansen Voor West’-programma. Zij kunnen u desgewenst meer details geven over de verschillende openstellingen, en u helpen om uw projectplannen optimaal te laten aansluiten op de programmadoelen en prioriteiten. Belangstelling? Stuur uw vraag of een korte omschrijving van uw plannen via onderstaand formulier, of bel 088-838 13 81.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement