Overijssel opent nieuwe aanvraagronde POP3 subsidie

 

De provincie Overijssel stelt de POP3 subsidie (Platteland Ontwikkelings Programma) weer open voor aanvragen. Het gaat om het onderdeel ‘niet-productieve investeringen water’. Belanghebbenden kunnen een aanvraag indienen van 2 augustus tot en met 1 oktober 2021.

Wat is POP3?

POP3 is onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De Europese Unie zet POP3 in voor een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. De oorspronkelijke looptijd van 2014-2020 loopt door tot en met 2022. Per 1 januari 2023 gaat het nieuwe programma, het Nationaal Strategisch Plan (NSP) van start. Dit is momenteel nog in ontwikkeling. Het NSP valt onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU. Na jaren van overleg is de EU het onlangs eens geworden over de landbouwbegroting van 2023 tot en met 2027.

Welke ‘niet-productieve investeringen water’ komen in aanmerking?

Investeringen die voor subsidie in aanmerking komen, zijn niet-productieve investeringen die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Een niet-productieve investering is een investering die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouw- of bosbouwbedrijf tot gevolg heeft. Voorbeelden van niet-productieve investeringen zijn:

 • de aanleg en inrichting van natuurvriendelijke oevers die bijdragen aan doelen KRW (Kaderrichtlijn Water) en tevens een buffer vormen voor emissies naar oppervlaktewater
 • herstel watersystemen naar hun natuurlijke toestand
 • herstellen migratiemogelijkheden
 • vernatting gronden
 • aanleg van bufferzones langs watergangen
 • maatregelen die het waterbergend vermogen van gronden en watersystemen vergroten (bijvoorbeeld: peil-gestuurde drainage)
 • aanleg van helofytenfilters en
 • waterhuishoudkundige aanpassingen in het watersysteem.

De projecten moeten plaatsvinden in de volgende gebieden: Vecht/Vechtdal, tussen Duitse grens en N36; De Kramerswatergang; Muggenbeet, verbinding Wieden Vollenhovermeer en Duinweg Leeuwte; Buurserbeek, traject watermolen – Klaashuisstraat.Projecten moeten onder meer bijdragen aan klimaatadaptatie en vermindering van nitraat in grond- en oppervlaktewater.

Wie kunnen POP3 aanvragen?

De volgende belanghebbenden kunnen een aanvraag indienen: landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden van genoemde partijen.

100% subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Dit zijn kosten die direct samenhangen met de investering zoals kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken; kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties en personeelskosten. Het subsidiebudget is bijna 2,2 miljoen euro. Belanghebbenden kunnen een aanvraag indienen van 2 augustus tot en met 1 oktober 2021.

Effectiviteit en efficiëntie doorslaggevend

Na het verstrijken van de deadline beoordeelt en rangschikt een onafhankelijke adviescommissie alle aanvragen op basis van de volgende criteria:

 • effectiviteit
 • kans op succes/haalbaarheid van de activiteit
 • urgentie van het project
 • mate van efficiëntie.

De beste projecten krijgen POP3-subsidie, waarbij effectiviteit en efficiëntie het zwaarste wegen.

Meer weten?

Heeft u een projectidee- of plan voor een ‘niet-productieve investering water’ in Overijssel? Neem contact op met de regio-experts van PNO. Bel Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:






  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement