Nieuwe stikstofaanpak helpt bedrijven en natuur

 

Ongeveer 5 miljard euro wil het kabinet uittrekken voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Het geld wordt grotendeels ingezet voor natuurherstel, maar een deel ervan is bedoeld om bedrijven te helpen bij het treffen van maatregelen om hun stikstofuitstoot te verminderen. Dit blijkt uit het wetsvoorstel dat op 13 oktober werd gepresenteerd.

Waarom een nieuwe aanpak rondom stikstof?

‘Wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering’, dat is de officiële naam van de plannen voor de nieuwe stikstofaanpak die minister Schouten afgelopen week toestuurde aan de Tweede Kamer. Die nieuwe aanpak is van belang om -kort gezegd- twee redenen: enerzijds voor het bereiken van de natuurdoelstellingen in Natura 2000-gebieden, en anderzijds met het oog op de economische activiteiten van bedrijven (zoals bouwprojecten) die kunnen leiden tot stikstofuitstoot.

Welke plannen en subsidiemaatregelen bevat het voorstel?

De huidige stikstofproblematiek kenmerkt zich door felle voor- en tegenstanders. Het is de vraag of de Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel, of dat de plannen nog moeten worden aangepast. De nieuwe plannen betekenen in elk geval een aanscherping van het eerdere beleid. De bijbehorende thematiek is complex en omvat natuurdoelen, stikstofbeperkende maatregelen, vergunningen en subsidies. Het nieuwe stikstofbeleid heeft met name gevolgen voor de bouwsector, agrariërs, industrie en transport.

Voor de agrosector is een uitgebreid pakket van steunmaatregelen in voorbereiding, zoals een Omschakelfonds van 175 miljoen euro voor boeren die de stap zetten naar toekomstbestendige (kringloop)landbouw met minimale emissies, met subsidies voor veehouders die investeren in duurzame stallen, minder eiwit in veevoer en betere mestaanwending, maar ook een regeling voor (vrijwillige) bedrijfsbeëindiging.

De gevolgen voor de sector industrie/energie lijken minder groot. Het beleid rondom biomassa-installaties wordt mogelijk aangescherpt (qua emissie-eisen, vergunningsplicht voor kleine installaties, toepasbaarheid van SDE++), maar het kabinet wil eerst het Duurzaamheidskader Biomassa afwachten. Ook bij de transportsector zijn er vooralsnog geen grote veranderingen.

Bouwprojecten: wijzigingen voor de bouwsector

Vooral de bouwsector is zeer hard getroffen door de stikstofcrisis, die sinds medio 2019 zorgde voor het stilleggen van duizenden bouw- en infrastructuurprojecten. Niet alleen bouwbedrijven ondervinden daar veel nadeel van: ook toeleveranciers, ingenieursbureaus en onderaannemers. Het kabinet wil de bouw weer op gang brengen. Daarom bevat het nieuwe wetsvoorstel een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor werkzaamheden in de bouw- en sloopfase, waarbij stikstofemissies tijdelijk en beperkt zijn. Daardoor wordt het makkelijker om een vergunning te krijgen voor de aanleg van bijvoorbeeld appartementencomplexen, utiliteitsbouw, energieprojecten en activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw.

Verder wordt gewerkt aan een convenant met de bouwsector, met afspraken over stikstofreductie en de bronmaatregelen die bedrijven zelf kunnen treffen. Het kabinet wil daarvoor tot 2030 elk jaar 100 miljoen euro vrijmaken. Dit kan worden ingezet voor het stimuleren van de aanschaf van onder meer zero-emissie voertuigen in de sectoren B&U (burgerlijke- en utiliteitsbouw) en GWW (grond-, weg en waterbouw), en voor de ombouw naar emissievrije- en emissiearme werktuigen (retro-fit).

Daarnaast wil het kabinet innovatiesubsidies inzetten voor het ontwikkelen van nieuwe zero-emissie werktuigen, en de stikstofemissie in de bouw en bouwlogistiek aanpakken via toepassing van bijvoorbeeld prefab en bouwhubs. De verdere uitwerking van het pakket gebeurt in het najaar van 2020 (in overleg met overheden, opdrachtgevers en de bouwsector). Minister Schouten heeft de Kamer gevraagd om het stikstofwetsvoorstel nog vóór het kerstreces te behandelen.

Meer weten?

De energie- en innovatie-experts van EGEN zijn als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en subsidiekansen op het gebied van de klimaat- en energietransitie. Zij vertellen u graag meer over de subsidiemogelijkheden die het beste aansluiten op uw plannen. Wilt u meer weten over onze diensten of heeft u vragen over subsidies? Bel 088-838 13 81 of stuur ons een kort bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement