WBSO en andere innovatiesubsidies – belangrijker dan ooit!

Het zijn roerige tijden met hoge energieprijzen, een stikstofcrisis en grote personeelstekorten. Het bedrijfsleven in Nederland staat onder druk. Innovatie vormt een onderdeel van de oplossing voor veel problemen. Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2023 gepresenteerd. Gelukkig ondersteunt de WBSO – samen met de innovatiebox en andere innovatiesubsidies – ook in 2023 uw innovaties. Goed nieuws voor innoverend Nederland! We zetten de belangrijkste innovatieplannen voor u op een rij.

De WBSO in 2023

Ongewijzigde percentages, hoger budget

Voor het kalenderjaar 2023 heeft het kabinet geen wijzigingen aangekondigd voor de WBSO. De percentages voor 2023 zijn identiek aan 2022:

 • 32% over de eerste 350.000 euro aan S&O-loonkosten
 • 40% over de eerste 350.000 euro aan S&O-loonkosten voor starters
 • 16% over het resterende bedrag.

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft ook een kamerbrief over de WBSO verstuurd. Het totale beschikbare budget voor 2023 bedraagt 1.370 miljoen euro. Goed nieuws, want dit betekent een stijging van 34 miljoen ten opzichte van het budget in 2022 (1.336 miljoen euro). Op onze website vindt u een rekentool waarmee u eenvoudig een inschatting maakt van uw WBSO-voordeel in 2023. Vul gewoon eens wat verschillende variabelen in. Misschien brengt het u op ideeën voor het bijstellen van uw innovatiestrategie voor 2023.

Programmatuurontwikkeling

Vorig jaar liepen er nog gesprekken tussen het demissionaire kabinet en het bedrijfsleven over mogelijke aanpassing van de voorwaarden voor programmatuurontwikkeling (softwareontwikkeling) binnen de WBSO. De minister heeft nu besloten om de huidige definitie niet aan te passen en de toepassing ervan in stand te houden. Belangrijkste reden: het bedrijfsleven hecht aan stabiel beleid en aan stabiele percentages. Het bleek niet mogelijk om tot een aanpassing te komen waarin de meerderheid van de partijen zich kon vinden.

Innovatiebox in 2023

Verlaging van voordeel opstaptarief in vennootschapsbelasting

De schijfgrens van het opstaptarief in de vennootschapsbelasting is de laatste jaren verhoogd van 200.000 naar 395.000 euro en het tarief is verlaagd tot 15%. Voor veel organisaties was dit het afgelopen jaar aanleiding voor het doorvoeren van wijzigingen in hun fiscale structuur. Dit extra voordeel lijkt komend jaar alweer te verdwijnen. Dit blijkt uit de volgende voorstellen in het belastingplan:

 • De schijfgrens gaat vanaf 2023 weer terug naar 200.000 euro.
 • De verlaging van het opstaptarief wordt gedeeltelijk teruggedraaid door het tarief te verhogen naar 19%.

Dit resulteert dus in een opstaptarief van 19% over de eerste 200.000 euro winst in de vennootschapsbelasting. Boven de grens van 200.000 euro blijft het reguliere vennootschapsbelastingtarief van 25,8% van toepassing.

Tegengaan verbreken fiscale eenheid

De verhoging naar 19% komt ongetwijfeld voort uit budgettaire afwegingen. Maar volgens de toelichting bij het belastingplan pakt het kabinet hiermee twee aandachtspunten aan:

 • Deze maatregel zorgt voor het gelijker belasten van werknemers, IB-ondernemers en dga’s (directeuren-grootaandeelhouders).
 • Het vermindert “de arbitrageprikkel om vaker gebruik te maken van dit lage tarief, door het opsplitsen van bedrijven”.

Over dit laatste verschijnsel hebben wij in december vorig jaar een artikel geschreven. Door de hoge schijfgrens en het lage Vpb-tarief was het fiscaal aantrekkelijker geworden om (ondernemings)activiteiten te verdelen over meerdere (Vpb-plichtige) lichamen of fiscale eenheden. In ons artikel waarschuwden wij voor enkele haken en ogen aan het verbreken van de fiscale eenheid en gaven wij al aan dat de demissionaire staatssecretaris Vijlbrief onderzoek ging doen naar het inspelen op dit tariefsopstapje.

Belang innovatiebox en EIA/MIA neemt toe

Hoewel het wetsvoorstel leidt tot het betalen van meer vennootschapsbelasting, kan het ook zorgen voor extra belastingvoordeel. Zo kunnen bedrijven met een winst tot 395.000 euro die gebruik maken van bijvoorbeeld de innovatiebox en/of investeringsregelingen zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) extra belastingvoordeel realiseren. Het winstdeel dat wordt vrijgesteld van vennootschapsbelasting resulteert door de hogere tarieven namelijk in extra belastingvoordeel.

Overige innovatiesubsidies en -thema’s in 2023

Innovatie mkb

De regeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) richt zich op het bevorderen van innovatie bij het mkb. Ook stelt de regeling het mkb beter in staat zich via de topsectoren aan te sluiten bij de door de topsectoren opgestelde innovatieagenda’s, het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en de regionale innovatiestrategieën. De regeling loopt met een jaar door (tot 2024), in afwachting van de evaluatie van de regeling.

De Smart Industry-agenda is een samenwerking tussen publieke en private partijen om (mkb-)maakindustrie te stimuleren om met slimme (digitale) technologie te gaan werken. Deze Smart Industry Hubs in verschillende regio’s activeren bedrijven om aan de slag te gaan met relevante (digitale) technologie. Zij zorgen voor informatie, ondersteuning, opleiding, field labs en projecten. Via deze hubs worden ook innovatievouchers beschikbaar gesteld aan het mkb voor haalbaarheidsstudies om innovaties te testen.

Voor het brede mkb start de pilot Mijn Digitale Zaak, gericht op het overnemen van digitale toepassingen door het mkb.

Cybersecurity

Cybersecurity is een essentiële randvoorwaarde voor de Nederlandse digitale economie en de samenleving. Het kabinet heeft een Nederlandse Cybersecurity Strategie ontwikkeld die in 2023 wordt geïmplementeerd. Het ministerie van EZK richt zich hierbij onder meer op de versterking van de cyberweerbaarheid van het bedrijfsleven.

Daarnaast verstrekt het kabinet cofinanciering aan het Digital Europe programma. Dit programma verhoogt het innovatie- en concurrentievermogen van de EU en versterkt de strategische digitale capaciteiten. Het is een aanvulling op het Horizon Europe programma, dat zich meer richt op onderzoek en innovatie. Een van de voorgestelde prioriteiten binnen het programma is cybersecurity.

Investeringen in onderzoek en wetenschap

Het kabinet heeft in het Coalitieakkoord een fonds van 5 miljard euro ingesteld voor onderzoek en wetenschap over een periode van tien jaar. Uit dit fonds komt onder meer 372 miljoen euro beschikbaar (over de periode 2022 t/m 2029) om de Nederlandse deelname aan Europese partnerschappen binnen Horizon Europe en aanpalende EU-onderzoeks- en innovatieprogramma’s te versterken. Met deze impuls versterkt het kabinet de samenwerking op strategische onderzoeks- en innovatiethema’s die een belangrijke bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke en technologische uitdagingen van deze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van chips, kwantum en klimaat.

Strategisch industriebeleid

Deze zomer presenteerde het kabinet een brief over de visie en uitvoeringsagenda voor strategisch en groen industriebeleid, met nadruk op onder meer het belang van de industrie voor het verdienvermogen van Nederland. Een van de genoemde speerpunten was IPCEI Waterstof (Important Projects of Common European Interest). Het kabinet zet hiermee in op een sterke rol voor groene waterstof in de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van andere werelddelen. In de begroting van EZK reserveert het middelen ter ondersteuning van Nederlandse IPCEI-projecten. Voor de eerste ronde van projecten heeft het in totaal 35 miljoen euro gereserveerd tussen 2022 en 2025. Voor de tweede ronde is dat 785 miljoen euro tussen 2023 en 2026 en voor de derde en vierde ronde heeft het 799 miljoen euro gereserveerd tussen 2023 en 2030.

Innovatienieuwsbrief

Dit najaar stuurt het kabinet een brief over zijn inzet op het thema innovatie. Hiermee geeft het uitwerking aan de in juli verschenen brief over industriebeleid. In de brief zal het onder andere aandacht besteden aan opschaling en valorisatie van kennis. Daarnaast zal er aandacht zijn voor een stroomlijning in de uitvoering van het innovatiebeleid.

Ontwikkelingen volgen

De uitdagingen voor het kabinet zijn dusdanig groot dat innovatie hard nodig blijft, en dat de overheid daarin zonder twijfel haar verantwoordelijkheid moet nemen. Over stimuleringsmaatregelen verwachten we dus nog volop nieuws voor en in 2023. Nieuws dat wij op de voet blijven volgen en, met tekst en uitleg, in de Subsidieflits met u delen. Direct contact opnemen kan natuurlijk altijd. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement