MIT-subsidie voor mkb blijft bestaan!

Veel innovatieve mkb’s zullen opgelucht ademhalen: de populaire MIT-subsidie voor mkb’s blijft ook de komende jaren bestaan! De looptijd van deze populaire subsidie is door het kabinet met vijf jaar verlengd. Met extra budget, met vernieuwde innovatiethema’s, en met meer aandacht voor ‘maatschappelijk relevante’ onderwerpen. PNO informeert u graag over de nieuwe kansen die de MIT u in 2018 zal bieden. Daarom starten wij een korte artikelserie met een overzicht van alle topsectoren. Deze week het eerste deel met aandacht voor de topsectoren Logistiek, Water en HTSM (inclusief ICT).

Belangrijk bij de MIT-regeling zijn de zogeheten innovatieagenda’s van de topsectoren. Dit zijn uitgebreide overzichten van nieuwe innovaties – per sector – waar de komende jaren grote behoefte aan zal zijn. De nieuwe innovatieagenda’s zijn dan ook een geweldige inspiratiebron voor bedrijven die willen werken aan de ontwikkeling van nieuwe (en kansrijke) innovaties!

Topsector Logistiek

De topsector Logistiek is op zoek naar slimme innovatieve oplossingen op de volgende gebieden:

 • Bundelen en modaliteiten: het combineren van wegtransport met andere vervoersmodaliteiten (zoals spoor of binnenvaart)
 • Ketensamenwerking: samenwerking binnen logistieke ketens via ketenregie, vraagbundeling, ict-platforms, datamanagementsystemen, etcetera
 • Servicelogistiek: nieuwe serviceconcepten en ketenregieconcepten (onder andere rondom product-gebaseerde diensten of servicetransacties)
 • Ketenfinanciering: kostenreductie in de logistieke keten (via samenwerking tussen verladers, toeleveranciers, dienstverleners enzovoort)
 • Regelgeving internationale handel: projecten gericht op het beter integreren van ’toezicht’ in logistieke ketens (zoals inspectie en douane)
 • Nieuwe voertuigtechnologie: bijvoorbeeld voor logistieke processen in warehouses en in het transport (zoals autonome besturing)
 • Duurzaamheid: nieuwe technologische oplossingen of procesverbeteringen die leiden tot CO2-reductie bij bedrijven in de logistiek

Topsector Water

De innovatiethema’s van de topsector Water overlappen voor een deel met de thema’s van andere topsectoren, zoals Logistiek, Agrifood, Tuinbouw en Energie. De Watersector heeft vooral behoefte aan nieuwe innovaties op de volgende drie werkgebieden:

 • Maritiem. Winning van grondstoffen op zee (zoals algen), energiewinning op zee (zoals golfenergie, offshore wind); schonere schepen/brandstoffen; slimmer en veiliger varen, en een efficiëntere infrastructuur (voor interacties tussen schip, havens en vaarwegen).
 • Deltatechnologie. Belangrijke innovatiethema’s hierbij zijn onder meer waterveiligheid, watermanagement, water & voedsel, water & energie, water & ICT, eco-engineering, natte infrastructuur, duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en estuaria.
 • Watertechnologie. De innovatiethema’s zijn hier: Resource Efficiency (drainage, waterberging), Smart Water Systems (voor waterbeheer/waterzuivering) en Sustainable Cities (duurzame deltasteden).

Topsector HTSM

De topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM, inclusief ICT) roept mkb’s op tot innovaties binnen de volgende ‘roadmaps’:

 • Advanced Instrumentation: optische instrumentatie, nieuwe sensoren en sensorsystemen, precisietechnologie, miniaturisering
 • Aeronautics: aerostructures, engine subsystems & components, maintenance repair & overhaul, aircraft systems, new materials
 • Automotive: slimme mobiliteitsoplossingen voor ‘uitdagingen’ als files, uitstoot, geluidsoverlast, onveiligheid, duurzamere aandrijflijn
 • Components & Circuits: toepassingen van micro- en nano-elektronica (voor alternatieve energie, elektrische auto’s, verkeer/logistiek, communicatie, veiligheid/privacy, gezondheidszorg, intelligente steden, lucht- en ruimtevaart)
 • Embedded Systems: geïntegreerde hardware/software systemen voor het ‘slimmer’ maken van hightech producten
 • Healthcare: nano-elektronica, embedded systems en mechatronica voor onder andere preventie, diagnostiek, interventie, therapie of homecare
 • Hightech Materials: bijvoorbeeld gericht op kostenreductie of beter inzicht in materiaaleigenschappen tijdens productie/verwerking
 • Lighting: verlichtingstechnologie (bijvoorbeeld energiezuiniger, intelligenter)
 • Nanotechnology: in materialen, elektronica/optica en sensoren voor toepassingen als lighting, energy, health en water
 • Photonics: vertaling van toepassingen naar componenten, technologieën voor onder andere photonic-electronic integration, en processen voor snel en slim ontwerpen en produceren
 • Printing: printkoppen en functionele materialen, geavanceerde technieken, architectuur van digitale printplatformen
 • Security: persoonsbescherming bij geweld/crises/rampen (system-of-systems oplossingen, cyber security, sensoren)
 • Semiconductor Equipment: innovatie voor productieapparatuur van geavanceerde geïntegreerde circuits rondom miniaturisering van componenten, vergroting van chips en substraten, en fabricagetechnieken
 • Smart Industry: mechatronica, productietechnologie in samenhang met ICT, snelle en accurate sensing, integratie van micro- en nanotechnologie en slimme materialen, Smart Industry Field Labs
 • Space: gericht op satellieten, lanceervoertuigen, of producten op basis van satellietdata in landbouw, voeding, water, energie, en logistiek
 • ICT-technologie, rondom vier thema’s die van belang zijn voor meerdere topsectoren: veilige en betrouwbare ICT, ICT voor monitoring/controle, Big Data en ICT voor een verbonden wereld

Over de MIT

MIT staat voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Bedrijven in het mkb kunnen MIT-subsidie aanvragen voor haalbaarheidsprojecten (25.000 euro), kennisvouchers (3.750 euro) en voor R&D-samenwerkingsprojecten (350.000 euro). In april start de eerstvolgende MIT-aanvraagronde en in de zomer start er weer een nieuwe R&D-aanvraagronde.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de bovenstaande innovatiethema’s, of over de bijbehorende subsidiemogelijkheden? Neem gerust contact met ons op. Ook organiseert PNO binnenkort een aantal MIT-bijeenkomsten op verschillende dagen en plaatsen. Wilt u hiervan op de hoogte worden gesteld? Laat dan uw gegevens achter. Wij nemen dan contact met u op. Volgende week leest u hier meer over de innovatiethema’s voor de topsectoren LSH, Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De week daarna volgt het laatste deel van dit drieluik met een artikel over de topsectoren Energie, Chemie/Biobased en Creatief.