MOOI-subsidie ondersteunt start van energie-innovaties

 

Om de Nederlandse klimaatdoelen te halen zijn forse inspanningen nodig. De MOOI-subsidie kan daarbij een sleutelrol spelen. Deze nieuwe regeling biedt subsidiekansen voor partijen die werken aan innovatieve energie-oplossingen, met veel nadruk op meerjarige samenwerking en een integrale aanpak. Maar welke energiethema’s komen in aanmerking voor de subsidie?

Wat is het doel van de MOOI-subsidie?

MOOI staat voor de subsidieregeling ‘Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie’. Het gaat om een nieuwe regeling die binnenkort van start gaat, als onderdeel van het bredere TSE-instrumentarium. De contouren zijn inmiddels bekend. En de verwachtingen zijn hoog gespannen. Via de MOOI-regeling wil de overheid op zoek naar nieuwe energie-innovaties die kunnen bijdragen aan het behalen van Nederlandse klimaatdoelstellingen. De subsidies zijn niet bedoeld voor pilots en demonstratieprojecten (zie daarvoor de DEI-subsidie).

Bij de MOOI-regeling gaat het om projecten met een flinke omvang die innovaties op een missiegerichte, integrale manier aanpakken. Zodat de kans op daadwerkelijke toepassing van de innovaties wordt geoptimaliseerd. Belangrijk is dat de beoogde innovatie binnen enkele jaren geschikt kan worden gemaakt voor de eerste marktintroductie (in of omstreeks het jaar 2030). Dat lijkt nog ver weg, maar de MOOI-regeling zoekt dan ook naar hoogwaardige innovaties die ‘integrale oplossingen’ bieden. Meerjarige samenwerking tussen innovatieve marktpartijen rondom één van de vier hoofdthema’s is daarbij een belangrijke voorwaarde. Inclusief het vinden van samenwerkingspartners en het vormen van sterke consortia.

Wat zijn de thema’s van de MOOI-subsidie?

De MOOI-regeling richt zich op integrale innovatieve energieoplossingen rondom een viertal hoofdthema’s. Het gaat om:

1. Hernieuwbare Elektriciteit op Land (MMIP 2)

Bij dit thema wordt gezocht naar nieuw te ontwikkelen innovaties voor integrale zonnestroomsystemen (>15 kWp) en windparken. De innovatie moet in 2025 in Nederland kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld bij wegen, landbouwgronden, dijken, wallen, vuilstortplaatsen of op daken/gevels van grote gebouwen. De subsidie is bedoeld voor het onderzoek en de ontwikkeling om de innovaties geschikt te maken voor ‘eerste toepassing’ in een operationele commerciële omgeving (bijvoorbeeld als onderdeel van een zon of windpark).

Bijlage: MOOI hernieuwbaar op land 2020

2. Gebouwde Omgeving (MMIP 3, 4 en 5)

Nederland werkt aan een gebouwde omgeving die CO2– en aardgasvrij is. De MOOI zoekt naar nieuwe innovaties, die uiterlijk in 2025 een eerste markttoepassing in Nederland kunnen hebben. Daarbij wordt gezocht naar innovaties met slimme oplossingen of substantiële verbeteringen gericht op:

 • renovatie-arrangementen voor aardgasvrije woningen en utiliteitsgebouwen (zoals integrale concepten voor renovaties, integratie van systemen voor zonnestroom, warmtepompen, tapwater, ventilatie, energiemanagement, installatietechnieken)
 • verduurzaming van collectieve warmte- en koudevoorziening (met de nadruk op systemen die gebruik maken van diverse typen bronnen, zoals geothermie, aquathermie, zonthermie, restwarmte, waterstof, groengas)
 • betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening (systeeminnovaties rondom energie-opwekking, distributie, vraag/aanbod, opslag en conversie).

Bijlage: MOOI gebouwde omgeving 2020

3. Windenergie op Zee (MMIP 1)

De Noordzee biedt nog veel kansen voor off-shore windenergie. De MOOI-regeling zoekt daarom nieuwe innovaties rondom integrale windpark-oplossingen. Veel nadruk ligt op het reduceren van de kostprijs van de opgewekte energie. De innovaties moeten leiden tot eerste toepassing in of kort na 2030, en kunnen gericht zijn op:

 • kostenreductie en optimalisatie (veilig en betaalbaar opschalen)
 • integratie in het energiesysteem (waaronder opslag en conversie)
 • integratie in de omgeving (ecologie en multi-use).

Bijlage: MOOI windenergie op zee 2020

4. Industrie (MMIP 6, 7 en 8)

De industrie kan een grote bijdrage leveren aan de energietransitie. Niet in de laatste plaats door het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve processen en technieken. De MOOI-regeling is met name op zoek naar partijen met ideeën voor:

 • Sluiting van industriële ketens. Hierbij ligt de nadruk op innovaties die ook alle reststromen meenemen (biogrondstoffen, circulair grondstoffengebruik, recycling, hergebruik van materialen en afval- en productstromen, biomassa en CCUS).
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem. Hierbij gaat het om slim ontwerp (of herinrichting) van energie- en warmtesystemen, optimale proces-efficiëntie van industrieclusters, met maximale toepassing van restwarmte.
 • Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen. Hierbij gaat het om innovaties voor volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050 (optimaal geëlektrificeerd en volledig geïntegreerd in het duurzame energiesysteem).

Bijlage: MOOI industrie 2020

Het indienen van subsidieaanvragen

De definitieve MOOI-subsidieregeling is nog niet gepubliceerd. We verwachten dit echter op (zeer) korte termijn. Er start dan eerst een verplichte ‘voorronde’, die loopt tot medio april 2020. Daarna start de officiële aanvraagronde, met een verwachte sluitingsdatum in september. De subsidiebedragen van de MOOI zijn nog niet bekend, wel de subsidiebudgetten.

Wat kan PNO voor u doen?

Werkt uw bedrijf als koploper aan innovaties op de bovenvermelde energie-thema’s? En staat u daarbij open voor een integrale aanpak en samenwerking met anderen? Dan kijken wij graag samen met u naar de mogelijkheden binnen de MOOI-subsidie. PNO beschikt over een uitgebreid team aan energie-experts, dat goed bekend is met de subsidies en technische ontwikkeling binnen verschillende sectoren. Zij helpen u graag bij het benutten van alle subsidiemogelijkheden. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement