STAP-budget

 

Iedereen in Nederland kan straks maximaal 1.000 euro subsidie per jaar krijgen voor het volgen van een opleiding die zijn of haar positie op de arbeidsmarkt ten goede komt! Met het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) stimuleert de overheid dat jaarlijks zo’n 250.000 personen met een band met de arbeidsmarkt de regie in eigen hand nemen voor hun ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

STAP-budget

Fiscale aftrek van scholingsuitgaven stopt

Mede naar aanleiding van een evaluatie door het Centraal Plan Bureau in 2016 heeft de overheid besloten te stoppen met de fiscale aftrek van scholingsuitgaven in het kader van de inkomstenbelastingen. De fiscale aftrek miste haar doel: ook zonder de mogelijkheid scholingsuitgaven af te trekken van de inkomstenbelasting zouden studenten de meeste opleidingen gevolgd hebben. Bovendien moesten studenten hun scholingsuitgaven voorfinancieren en moesten mensen met een lager inkomen en ouderen nog steeds een aanzienlijke eigen bijdrage leveren. Hoewel het instrument niet langer voldoet, neemt de noodzaak van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) de komende jaren alleen maar toe.

STAP-budget voor iedereen met een band met de Nederlands arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert door snelle technologische ontwikkelingen, globalisering en een latere pensioenleeftijd. Daarom is het voor iedereen van belang om gedurende de hele loopbaan aandacht te hebben voor ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Private partijen zoals sociale partners, O&O-fondsen en werkgevers stellen hiervoor – bijvoorbeeld in cao’s – in toenemende mate individuele budgetten beschikbaar. Werknemers kunnen zelf kiezen hoe ze deze budgetten inzetten. Bijvoorbeeld voor loopbaan-coaching of het volgen van opleidingen. In aanvulling hierop stelt de overheid nu ruim 200 miljoen euro per jaar beschikbaar via de Stimulans ArbeidsmarktPositie (STAP-budget).

Scholingsregister en STAP-budget

Het is de wens van de overheid dat vanaf 2020 iedereen in Nederland met een band met de arbeidsmarkt bij het UWV een subsidieaanvraag indient voor scholingsuitgaven. Alleen opleidingen die opgenomen zijn in een nog samen te stellen landelijk online scholingsregister komen voor subsidie in aanmerking. De bedoeling is dat een persoon zich bij het UWV meldt met de keuze van een opleiding en opleider, waarna het UWV aan de opleider maximaal 1.000 euro uitbetaalt als bijdrage in de scholingsuitgaven. Op deze manier voorkomt de overheid de noodzaak van voorfinanciering. Ook is het bedrag voor iedereen gelijk en niet meer afhankelijk van werk, leeftijd of inkomen.  Het UWV verwacht jaarlijks zo’n 250.000 aanvragen.

Belangrijke rol voor de opleider

De opleider speelt in het proces om de STAP-subsidie te krijgen een belangrijke rol. De opleider ontvangt de subsidie namens de aanvrager en moet die subsidie in sommige gevallen verrekenen met de scholingskosten. Het restant-bedrag brengt de opleider in rekening bij de aanvrager. Bovendien moet de opleider aantonen dat de deelnemer aan de opleiding de opleiding met succes heeft afgerond of op zijn minst 80% van de tijd aanwezig is geweest bij de scholingsactiviteiten. Ook moet de opleider voorkomen dat de schijn wordt gewekt van fraude: de overheid houdt de prijzen van opleidingen de komende jaren goed in de gaten.

Conceptregeling STAP-budget

In september 2019 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het STAP-budget. Ook heeft hij de concept-subsidieregeling gepubliceerd. Hierin staat dat deze per 1 januari 2022 ingaat, en in de bijbehorende kamerbrief staat dat de regeling in de loop van 2021 definitief wordt gemaakt.

Meer weten?

Meer weten over het STAP-budget? Bel Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.
    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement